060440059 - MERVE YILDIRIM - MERVE YILDIRIM 060440059(N...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
   060440059 (N.Ö) 1)Aşağıdakilerden hangisi floresans ışımasında S1 seviyesinin sönümlenmesinde etkili değildir? a)Işığın absorbsiyonu b)İç geçiş c)Sistemler arası geçiş d)Çarpışma ile sönümleme 2)Refraktometri ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır? a)Tekniklerin dayandığı temel b)Çözeltilerin konsantrasyonları c)Çözeltideki partikül boyutu d)Çözeltiye gelen ışının gelme açısı 3)Aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur ? a)Görünür bölge dalga boyu 150-200 nm arasında yer alır. b)Temel halden triplet hale uyarılma olabilir. c)Bütün maddeler için floresans ve fosforesans dalga boyu farklıdır. d)π-π* geçişinin enerjisi n-π*geçişinin enerjisinden daha küçüktür. 4)Floresans ve fosforesans için seçeneklerden hangisi yanlıştır ? a)Floresans, maddenin katı, sıvı ve gaz hallerinde görülen bir olaydır. b)Floresans ömrü Fosforesans ömründen daha kısadır. c)Madde, üzerine gönderilen ışınlar sadece infrared ışınlardır. d)Temel halden triplet enerji düzeyine geçişler yasaktır. 5)Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır ? a)Refraktif ölçümler bilinmeyen çözelti için kantitatif sonuç verir. b)Refraktif indeks kalitatif analizde kullanılır. c)Kırılma indisi sıcaklığa bağlı değildir. d)Kırılma indisi dalga boyundan etkilenir.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 4

060440059 - MERVE YILDIRIM - MERVE YILDIRIM 060440059(N...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online