SSP 337 Turbosarjli 2.0L FSI Motor

SSP 337 Turbosarjli 2.0L FSI Motor - Servis Eitimi Kendi...

Info iconThis preview shows pages 1–6. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Servis Eðitimi Kendi Kendine Çalýþma Programý 337 Turbo Þarjlý 2,0 lt FSI motor Yapýsý ve iþlevi
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Volkwagen’ýn yeni FSI motorlarýnda, katman þarjýndan vazgeçilmiþ ve güç ve tork öne çýkartýlmýþtýr. FSI, bu güne kadar katman þarjlý direkt enjeksiyon anlamýna geliyordu. Turbo motorda, FSI kýsaltmasý korunmasýna raðmen katman þarj devre dýþý kalmýþtýr. Katman þarj modu ve NOx sensörlerinden vazgeçilmesi, diðer taraftan en üst seviyede yüksek performans ve devir keyfi ve ayný anda çekiþ gücü ve ekonomi sözü verir. Bu Kendi Kendine Çalýþma Programýnda, bu motorun teknik yenilikleri hakkýnda ayrýntýlý bilgi sahibi olabilirsiniz. Diðer bilgileri, “4 supap teknikli 2,0 lt FSI motor” baþlýklý Kendi Kendine Çalýþma Programý No. 322’de bulabilirsiniz. Bu Kendi Kendine Çalýþma Programý yeni geliþmelerin yapýsý ve iþlevini tanýtýr! Ýçeriði güncellenmeyecektir. Güncel kontrol, ayarlama ve onarým talimatlarýný lütfen bu iþ için ön görülen Müþteri Hizmetleri Literatüründen alýnýz! NOT S337_002 Dikkat! Not 2
Background image of page 2
3 Bir bakýþta Giriþ . .................................................................................. 4 Motor mekaniði . ............................................................... 6 Motor yönetim sistemi . .................................................. 12 Bakým . ............................................................................. 24 Bilginizi test edin . .......................................................... 26
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
4 Giriþ S337_003 Der Kurbelbetrieb ist an die höheren Egzoz manifoldu Turbo þarj S337_004 Turbo þarj hava devir daim supabý N249 Þarj basýncý sýnýrlama solenoid valfý N75 Piston Biyel Krank mili Rezonans susturucusu Motor tanýmý Turbo FSI, temel ölçüleri ve yapýsý açýsýndan bu güne kadar üretilen AXW kodlu 2,0 lt FSI motoru baz almaktadýr. Turbo motorun yükselen taleplerini karþýlamak için, motorun yapý parçalarý koþullara adapte edilmeliydi. Egzoz manifoldu ve turbo þarj, bir yapý parçasýdýr. Egzoz-turbo modülü, servis hizmetlerinde kolaylýk saðlayacak þekilde bir sýkýþtýrma flanþý ile silindir kapaðýna sabitlenmiþtir. Krank tahriki, turbo FSI motorun yükselen taleplerine adapte edilmiþtir.
Background image of page 4
S337_005 S337_006 Silindir kapaðý Emme kanallarý Baðlantýsý ayrýlmýþ tahrik zinciri Dengeleme mili mekanizmasý Yükselen kuvvet ve ýsý yüklerini karþýlamak için, silindir kapaðý koþullara adapte edilmiþtir. Emme eksantrik mili, sürekli bir eksantrik mili ayarýna sahiptir (ayar aralýðý 42° krank açýsýdýr). Optimum duruma getirilmiþ dengeleme mili mekanizmasý (AGW), baðlantýsý ayrýlmýþ bir tahrik zinciri üzerinden tahrik edilir. Fonksiyon, iki kütleli bir volan diþlisine benzer.
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 6
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 28

SSP 337 Turbosarjli 2.0L FSI Motor - Servis Eitimi Kendi...

This preview shows document pages 1 - 6. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online