TSI Motor - Servis Eitimi Kendi Kendine alma Program 405...

Info iconThis preview shows pages 1–6. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Servis Eðitimi Kendi Kendine Çalýþma Programý 405 Turboþarjlý 1,4l-90kW-TSI Motor Yapýsý ve çalýþmasý
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
2 Bu Kendi Kendine Çalýþma Programý yeni geliþmelerin yapýsýný ve çalýþmasýný sunar! Ýçerikler güncellenmez. Güncel kontrol, ayar ve onarým talimatlarý Lütfen bunun için öngörülmüþ olan MH literatüründen edininiz. 1,4l-90kW-TSI-Motor 1,6l-85kW-FSI motorun yerini almaktadýr. Bu motora kýyasla belirgin oranda düþürülmüþ yakýt tüketimi ve CO2 çýkýþý ile önemli oranda daha iyi sürüþ kapasitesini hedeflemektedir. Bu iki çift turbolu TSI motorlarýndan öncelikle kompresörün devre dýþý kalmasý ve yeni Turboþarj soðutma sistemi ile fark göstermektedir. YENÝ Dikkat! Not Takip eden sayfalarda çift turbolu TSI motorlarýna kýyasla yeni 1,4l-90kW-TSI motorun yapýsý ve çalýþmasýndaki farklarý size sunuyoruz. Bu motora yönelik diðer bilgileri "1,4l –çift turbolu TSI Motor" kendi kendine çalýþma programý No.359 baskýsýnda bulabilirsiniz. S405_002
Background image of page 2
3 Bir bakýþta Giriþ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 Teknik nitelikler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Teknik bilgiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Motor mekaniði . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 Emme sistemi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Silindir kapaðý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Egzoz turboþarjlý tekil turbo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 Soðutma sistemleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Turboþarj soðutma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Ýhtiyaca yönelik yakýt sistemi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Motor yönetimi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Sisteme genel bakýþ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Bosch Motronic MED 17.5.20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Sensörler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Aktörler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Fonksiyon planý. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Servis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Bilginizi sýnayýn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
4 Giriþ Þimdiye kadar kullanýlan TSI motorlarýndan farklý olarak 1,4l-90kW-TSI-Motorda þarj sadece bir egzoz Turboþarj ile gerçekleþir. Sýkça kullanýlan alt devir sayýsý alanýnda yüksek bir torka eriþmek hedefi doðrultusunda tasarlanmýþtýr. Bu iþlem sýrasýnda 1500 dev/dak ve 4000 dev/dak arasýnda 200 Nm’lik bir maksimum tork hedeflenmektedir. Diðer bir özelliði sývý soðutmalý Turboþarj soðutucunun emme manifolduna entegre edilmiþ olmasýdýr. Ek olarak silindir kapaðýndaki emme kanalýnda ve pistonlarda uygulanan yapýsal önlemler sayesinde emme manifoldu kapakçýklarý devresi iptal olmuþtur. Teknik özellikler Teknik özellikler Bosch Motronic MED 17.05.20 Homojen mod (lambda 1) Kademeli yüksek basýnç çalýþmasý Çift enjeksiyon-Katalitik konvertör ýsýtmasý Wastegate ile egzoz turboþarjý Sývý soðutmalý turboþarj soðutmasý bakým gerektirmeyen zincir tahrik grubu Entegre edilmiþ turboþarj soðutucularý ile plastik emme manifoldu Kademesiz emme eksantrik mil ayarý Döküm silindir bloðu Çelik krank mili Duo-Centric-yað pompasý Ýki devreli soðutma sistemi Tüketime göre ayarlý yakýt sistemi Entegre edilmiþ basýnç sýnýrlama valflý yüksek basýnç yakýt pompasý S405_003
Background image of page 4
5 Teknik bilgiler 1/dakika Nm kW S405_004 Tork [Nm] Güç [kW] Tork ve güç diyagramý 1,4l-90kW-TSI-Motor Teknik bilgiler Motor seri kodlarý CAXA Yapý türü 4 Silindirli sýralý motor Hacim cm olarak 3 1390 Delik mm olarak 76,5 Strok mm olarak 75,6 Silindir baþýna supap 4 Sýkýþtýrma oraný 10:1 Maks. güç 5000 -5500 dev/dakikada 90 kW Maks. tork
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 6
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 11/19/2009 for the course HISTORY tar312 taught by Professor Aliveli during the Spring '09 term at Punjab Engineering College.

Page1 / 32

TSI Motor - Servis Eitimi Kendi Kendine alma Program 405...

This preview shows document pages 1 - 6. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online