Janonis - V ilniaus universiteto biblioteka OSVALDAS...

Info iconThis preview shows pages 1–6. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Vilniaus universiteto biblioteka OSVALDAS JANONIS Bibliografiniø nuorodø ir jø sàraðo sudarymo studijø bei mokslo darbuose m e t o d i k a (pagal Lietuvos standartus LST ISO 690 ir LST ISO 690–2) Vilniaus universiteto leidykla 2005
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
2 Rekomendavo spausdinti Vilniaus universiteto Senato Bibliotekos komisija © Osvaldas Janonis, 2005 © Vilniaus universiteto biblioteka, 2005 UDK 025.3 Ja403 ISBN 9986-19-775-9
Background image of page 2
3 TURINYS Pratarmë ––5 1. Áþanginës pastabos ––8 2. Apraðo elementø apibûdinimas ir terminø apibrëþimai ––11 2.1. Pirminë atsakomybë (autorius) ––11 2.2. Antraðtë ––12 2.3. Paantraðtë ––13 2.4. Laikmenos rûðis ––14 2.5. Antrinë atsakomybë ––14 2.6. Laida ––15 2.7. Iðleidimo duomenys ––15 2.8. Atnaujinimo ar taisymo data ––17 2.9. Nuorodos sudarymo data ––18 2.10. Apimtis ––18 2.11. Serija ––18 2.12. Pastabos ––19 2.13. Ásigijimo sàlygos ir prieiga ––21 2.14. Standartinis numeris ––21 3. Spaudiniø apraðo elementai jø pateikimo tvarka ––23 3.1. Spausdintinës monografijos (knygos ir daugiatomiai leidiniai) ––23
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
4 3.2. Spausdintiniai serialiniai leidiniai (laikraðèiai, þurnalai ir kiti tAsiamieji leidiniai) ––25 3.3. Straipsniai ið spausdintiniø monografijø (knygø ir daugiatomiø leidiniø) ––26 3.4. Spausdintiniø serialiniø leidiniø straipsniai ir kitokie dokumentai ––27 3.5. Patentiniai dokumentai ––28 4. Elektroniniø dokumentø apraðo elementai jø pateikimo tvarka ––30 4.1. Elektroninës monografijos, duomenø bazës ir kompiuteriø programos ––30 4.2. Elektroniniø monografijø, duomenø baziø ir kompiuteriø programø dalys ––32 4.3. Elektroniniø monografijø, duomenø baziø ir kompiuteriø programø teikiniai (straipsniai) ––34 4.4. Elektroniniai serialiniai leidiniai ––36 4.5. Straipsniai ir kiti teikiniai ––37 4.6. Visa praneðimø sistema ––38 4.7. Elektroniniai praneðimai ––39 5. Rankraðtinio dokumento apraðas ––41 6. Tekstinës iðnaðos, jø ryðys su bibliografinëmis nuorodomis, bibliografiniø nuorodø sàraðas ––42
Background image of page 4
5 PRATARMË Ðiø metodikos nurodymø tikslas – supaþindinti Vilniaus universiteto dëstytojus, mokslo darbuoto- jus, mokslo leidiniø redaktoriø kolegijas ir studijø darbus rengianèius studentus su bibliografiniø nuo- rodø ir jø sàraðo sudarymo metodika. Bibliografinë nuoroda – tai bibliografinis apraðas, kuriame patei- kiamos þinios apie dokumentus, minimus ar cituoja- mus mokslo darbe. Ðiuose metodikos nurodymuose vadovaujamasi Lie- tuvos standartais LST ISO 690 Dokumentai. Biblio- grafinës nuorodos. Turinys, forma ir struktûra ir LST ISO 690–2 Informacija ir dokumentai . Bibliografinës nuo- rodos. 2-oji dalis. Elektroniniai dokumentai ir jø dalys. Ðie standartai jau naudojami kai kuriuose tAsiamuo- siuose leidiniuose („Knygotyroje“, „Informacijos moks- luose“, „Respectus philologus“ ir kt.), monografijose, moksliniø straipsniø rinkiniuose (L. Vladimirovo straipsniø rinkinyje „±pie knygas ir bibliotekas“, Vil- nius, 2002, ir kt.), Vilniaus universiteto Komunikaci- jos fakulteto studijø darbuose, disertacijose.
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 6
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 50

Janonis - V ilniaus universiteto biblioteka OSVALDAS...

This preview shows document pages 1 - 6. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online