practice1Key(p1to11) - Chm/«1007 Wadicc Vt’abW‘D 45/...

Info iconThis preview shows pages 1–11. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Background image of page 2
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Background image of page 4
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Background image of page 6
Background image of page 7

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Background image of page 8
Background image of page 9

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Background image of page 10
Background image of page 11
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Chm/«1007 Wadicc Vt’abW‘D 45/ pFCU/W It} 1 pa" “ ‘ \ 125%ch x61” 0; a mm4 ~1o.oé7gxci)’ / _ 2.5L,C\ 25579 0‘ ymma ijLL) Im/QXCIL __ aosfié ?3715';7jc.\ mtflxu Im/O’C‘k mJQ/XC'; ’O'ijc‘x : 278,060‘4 a/WLL = 27&0“’0"WW\ 0.033%“, MUGL V V» > Cl fa mufuv‘t" ‘2‘ 030).“??? H10 ( tunic/Ito (1VW&>(L Z (9‘03? I§~ml>Q H ima‘tlbib ‘3”.013'33 (9‘08-‘7i5‘m0‘2. H : 3qu M y’);i.f aolnwuxn I A We”) oQXW ('91: 31.97339/WQ >< 2‘ 373 : 74,573, 7/mfi/ / I mass af/J “‘4: o "alga/Mag: K M X/h 7) SW3 WWW é— mus) oF-X g, mutyr Bakmct {LA/OK: mnOf "" Hat-7,0” ‘2 C0; + MA2+ ' ~ » i» .. ‘ , + - 14 > . {(ufiaefla 2w; +2); +lc‘) 3 (5’0 Mfo +mn0¢( 9mm Vilbfi) l '\ c 1/05 «Pffifizmanwzmn’fi 5’: ylfiCLOLl-a IQWp lW+/D/ magma 3+ + gquI—a 10w; mm” + My) F L ' ‘ 6L3, MN ‘ W‘ 0. 10953 My)“ IW“)[ ‘5 0'0004700‘1!’ cm. 0‘35??? 5 MM 51109 WWI/14.10 Common — : aonmm mm; 0201!?” L gciu‘mn , pawn: 0" L]. mwc I'm MM KNO‘S W '7: ‘ /\ 37109333“ Moo: awnzit 7% wowbifl‘lszu mflwfl) 7‘1 1&ij ,C+->(: "prom *I‘In 1446195 ~~~\ “M” l“), = 90%“le muSJ KM Ago} X [aflwfl + [HMO/HUI?) = (9. *8} 0.51%» ; 0-3rL7I7 ~ 0,3197)»: 0N3). V X; clogs-‘3: O, : i 0.437) 5. 2.465% lnjA/03(a¢‘) ,9 2,4,5“) +2” (~03); (at) Gar wok WC 0934 rm mar) 1. 1056/ 4:937 7% Zn . I 74in Mynbfim e’zklovflwx mwflfh: 079. via/W, 2?,03 ~ $9.01 k I t . w paoj a?” "5“jéi'fi [(9,0j m)ng [WA-L427) = {910675;}, 1579. 353 Uctgrgrn wk 2,, *“JM G), L73'm3 figc'\([m”’(i Ah“) I 0.0i2qléwnclé J “331075 =o-012‘1M mace, cl canQ" A 0a on Lilia-mow C'I( 35‘, 9517‘ U) z 0, um 05553 (4 0m (mum W“ W“ 1.00009 ' q . I, ' Vs » ‘ y C m N A . ‘ I! ‘ W( a ’3“? {£105 r ( 0.07Ioeqjlt! .{mfl/w‘) . M 0.0mm No3 ': 0.00m @37ka $07 :49 N03 W pay: 3 a?” ' ‘ 0.; m f . 7 - “31.971 J j j r 9 J 9mi— exrxflhuumf 1.00004} 5mm -— 04%qu flfinfifi 63:75‘0‘51 9 fiayuul L51"— )(‘r— Wm» CwCil ‘ ~ 7 ‘ ' chili .. - a. J [ca-.1. 2w; E.ng I :v‘ileHjLuUL (910: "1 P75')( + "' 0, 3: 0:0: mm“ H. O, aj'fi’fc‘y "$20! awe}? “qu'Ee-lx W‘EL Ki 2 " 0' '30;qu Viva/("— U m 0‘00'5' .2. “0.005%; 0, 7313513“ {WWW 2* 5},“3‘lfl933 PcCl3 (Q1W‘L‘ij 4am); - Hcl 4’ “a: “(03% Mad *— itCO—S ‘ “ i “WW4— ‘UJJHCQ; FFMHMHCLWX '39.?c 01:47 2') 3 Lu )( “1.000; “Vic; mm Wino; mmmn 7:61" mag-f“? Fe?” + WM)" 51%” «9 FE: 3"»r :5) fc/iLs’wNm Of”? mmh wba - u q, 'fl’o Pa 5 a?" 5% S‘Fe”*+3’tr* + m: (if-3 3414,, 3* s- 52% '3’» If It (:3 ._... . - -~ 6' m {'3‘ " M . r ‘* @.u333?l_( CW" :m' w ’1 H ,) :2 0. 00073973 magi/PM": imaia, Fa, aqun Wamwff’mq F8"? V 93: HER) _= 0,9321% Fa lmétt, 134.45“... ’ [331 kloo “I? 3L1! 4"” I: j 31%: 5% Fay g“ ‘2 CL, 1460; + C7 $4503 4 C7 14,61, + c2 H7051 2.09muér.ovq)(*flmmw“cefi : g- .. ' x Inl— 301.D§”‘7X‘j a0 lp‘hflwk L‘tmg Lt'nla @996th I.13‘j( ijLL Lyme-3) L amfioymflc C735 03 The n: , - , A ‘ :zl f o. 00‘; 0%qu (,q I} 0 ‘w = J, MOM C9 #5 07 V d ‘3 1 Hole, Q, H901 l 1E5 . ._ 2 , f V 0 - J A I L 530%; to Lt 3202" V~=’"J ’0, Hit 1‘ W13 ‘7 mg, ((2 1~ 2":— +qu H) Hi flak 14154 myh‘rlc‘ ZHC‘ *" my £5 my“) + HA ?.chimq(imaltmc} ){MMM 1": ) : 9.0151“?! L : ‘t‘l.‘imL § Zfliiflwj/fij 1M5}ij ,omu‘cml ll; mums .a‘Fc.’-*+s:+++mmof ~—~» 131,113 51:: 5’1. gm) M‘Jgfi'cf $144256): Fafiucfny aynf : Fr,” (:98wa sfieLks : mfltzrhj €15,071 :fl’lqd’i- pmbumto 2111;; +1443 Ma maul + I'M swat/K2241" Wu '—~ {Liana/f] 43541 .1: M3 FCZOELLL'Z‘I : Oa’h‘pisgtj ((9‘er "’— H} I). firm-fir L} 371.0% '{M5Xwaumuojh (1,..qu (mo) 2.204" W “<3 gquijdn) jmkcib’a'lui}; Rev A 3 I7. WWRU .__..—--—-—’ ' - . ‘ “ 0' ‘5' ) 505' I 103.”; {Jfl (90005“ )-50‘1/Y‘_”kafi~> ‘l _ . Pfld't‘uw B filnoo 5"“) ) I await.) % Phys—j (9‘10) ,L I (MIND—23 :5 meal” acmumicw B : “alciymolzrd ——-/ '3 L00 Paw/3'56 ll .— 2+ . }+ = ,31‘ ; Ca, cmfl (M in Hut gd‘d'a“ iUo flgr Wage [mu/SC “'3 is WiUPL A):th CulerGLtrm-‘J? Cuswni C 3‘) C£“+c0.;”~—-'-> meg’ts) t. a -. lmJ‘cC' P. _ t r ELL Ll": ‘Zto‘bc)thio)mékb in ; 24176150 gnom‘w ;, l (gr! H(LV“£€_H 'w' T .r j Loo-791315 ‘“ 6?“ hwy/1 - ' C5 Hrofi“? 75‘ 075 2'le )5: mass 1 20} “3 2M0; ~r 33$" 4; v 7 ‘ ‘ A ‘ 335%: m:— £955 2 92, new? pm, mp5; . _ ” f vlb . flu [05) H L53 2: o'wfilfifilq ’1'!er IMLS' 32.1.0043 199-, '3 f = Licm : ‘fMMZw’amm finial 5‘ 003’501‘1mu'mi' —- qt, I61 Y Q mm 514 3C§a77amu ' ‘36?»77amum _ 4W“ :Iyqtfflvxvt : =2— ‘f'Urtj'ShiX paqcb of H y ; 0.3133 CGL(imJM¢i-.l)(lmflat) no“? t ’ n P I Hwy”? Imma} “*0 ) I “Ohm? L/m 2* €22 02)“? c Dr J 1 a I .3" .- ‘ 7‘ ‘ I}? w“ _ : - ~ ’7- - ' (I ,c osnoghvékgé‘tvkmomfl) Lem/121+ : saws-4 653’ H ._ 2 90?? H {50‘5"}? d r a ‘ v : i gt?“ ] [1"5 5U. 1 3 {ifi‘lj‘}: $43157”: R1} . | ,t- a Jj W0- Pfj had-cu} % '3 Béfi'Z ‘U A I We?) ‘ Him? L ‘ add” £013 C “1'” 3 aug‘u“ - " -— ' ‘ ‘ ' 37 3 aim": ) 17517” “’ 23’ "Mu-"3 ~7mkt (66 "- 5:7. 5% = WNW UrlHoz‘z, t; ' “WC “z Lam, 1+ x3: 5 main,” Law-73 L3” I -~ 1&3“ 7‘. 1 Jim. ,, . ., Llirflégjut )vl.:f_',,i1 almkfihr}: gawk” C7H_NSUQ f-likcuiilj mil "' ’ql‘qbljvfii‘mfiJ’r—o ): Lumincz arm/[L Dy; éémJCO “WW? W " 3 232%) H. : 3,933WN 3.3731-m; (an-WW) : L «m 233 C 3%}? Meg: 5-1.; 512:“; 1 "VI ‘ HJIM Af III-bf C l 0U ._ gig-'59, L: QWJWI‘Q C ,.__—/ .____—-——-" 'I Writ, i9! . . 0.0M» '13» i 1,31} ' ' . , r .‘ - , 3!. ,L W Lg“ (MWQL Fapwommmi 12.0.: r . - Cfi‘idwflj) gm’ m}, K --v-—-'j)= D -wq3w3 C ‘- -- W? inflow») a (9.00%‘57 _ ,utuf . 3 "W 3‘ \)(I1m a In, ‘ ‘ \__ _ ’ Lirvu|) ._.r :U‘ ‘ I int/MR. @‘owwgw 0.00%“; .2 aw-ygnag _3 ‘ arwtt‘ra ‘ {9100 W l C k t W’Cbflfi VMDRD— \ j 531 1‘ write?“ 'Wms; v ’MJ‘L L" x3 -”\>; 3 "k; 0 @ b " . J ‘ .- W Q‘ooomsmflét : gWIeL-x"? "\a' “swat 3 rim“ 3 z“ “011’ (9 cZW::w :05 M 03 Li xucfifl"; :mv‘KIW M“ — ‘33? H {5 Li it H gmgqmu :mmsl— a penny L mu KM m szlo :3 Vuw‘s Db kc. 6.62&¥133}$ (Za‘i’igxlosmg) *1 I E: T: ' ‘ '—""" : S’OOIZXIO J. 3‘? 7.- 1 mm" 7m [an Hui flhotan 5g: ‘33 <13: m i ,_ ,1? _ At; RJBEVE) Er “1000.er 3'22 lavmo'J' 7%-; _1 _i ' “(9.2%?‘4 = n;’- ,. - _ w1 0,01057 _ “:3, Z .2 _L_ ._ , ‘ a n; " 0.03.05“? 49,“? I ; AFJQM» " G 9‘? ".3' V inc, Qumxw 35(2fl‘ihrmfi'm/3) W = l. 3 LOGXIJ T 3 NM? 940'“? m 1 / “Psalm: fill-"5M 5‘; 6570 m . 1. J, 3 _ r Ag, RM ":2" “4" Lambda“ : 2.:xmo‘45(7iil'él§o) i ” n f9.m2.~n3 2 ,LL m, {ML-‘30 : n; w my; . ,. 5 nil; lb “#1816; gt: [Ar] 118in F5: M @5133" p 5 [m] 35*??? c3: [ij as“ I E“: [x3 (551%? mgm ‘1“:an as“ W521" fxg“: [KS 5élfidiofflc’ ' 3r: £th L151 was-if” i . 1 (Aw/7d:ch C 21 § 0‘ [1'3ch 25121)“ Is" 1‘ 2‘ ‘" l '2} ' ' ' 2p . 0‘”: WMW’ 1- .7:; 1' 3 in? Eng; 252.2(15 .313. EL 12 I. i ; 1F ;O.S:L><¢1¢;Mw° 335 lbiflfiflkfljk 3&15511 L, w main-14‘ "v 1 1 __ ._ - ' 1 ‘ r ‘ F3”- “‘ 7w :5: [M 3513,,“ ii? 2.3.1. 3.. 2 l '35 f? F: 22k 1% 1- u = ' .- ‘ J, J gsAgf’b 2;- 1.312 1.. O H) woo“ (flux. ".5 M if gum) €05) 669,} 2:” (5191265915 0M 0.7m! ~15 pcrum. Mani ) ELM LI! M; (AC A“, '29,.mu 7am) $07] 7,)? :25 ('wmamai 1x352) 15 2c“ (mu. 016313! 18(22)_\ {i=3 lye; Kama) i— p(3.sa=c;) +&(§3€fl.2bfl) £7» 11—“? M5 $651) 23.. 362ng 2260,; sm—hflm +a'2(‘w:)+€(r+c')= 325- :CL3 M w @510) + 99:) +Al(2:)+€(1£)+9(2£) :— a; 38:3 M mg: *2. gm) + P85) W») + pm) +3 (M : 25—6—— ij m3 L12 far-(£005) :: 10.; {Q m2 1:1 2%) : (gm- n=€ 150) Mcro mo (flee; mt- mgr Dev “’l,£’l,mfi"‘;ms”& aspeczerc, clavh‘hm “mm -: lg“ U“ “‘3; ms“& n3 max» zed) smr H35“ Mac—)2 95* [3-D n=9~ ,,9<1 W m M» km N; “31221 (um 06; hr" i 9501' m{:0 0M arblfil\ lav “AL/39 H ( i-v‘umn) B’m’l“ H ifllil‘r‘f O 3M : L'397mateb «, . 1 3 is.‘r‘z‘i‘fj TE.) “" ‘MRD falOmj if: . 2-0. [0003 peptakai'c: 0“ 000E?3‘1m'fl' 3000i“) _ ESL—fl : i+%.1%'? ‘Wmfia 0.0001351; ‘t Wk i‘iq.ll79/mvk :; Danica?) 9/va Combus‘f.‘%*" C; “be; + ml w—-> 9601‘ WILD j ' t'.u.l "Cl Limi‘h‘wfi-"W _ - grim/[cm (N 0073 to * Vt Raasmr: mm Degas-Liam 'WCJFHBOL ,m") ‘ - A ’04 5:3 “3C0; I“ j Clue if)be 0L ( M [Lia-00?? ‘— 1: v 33 3L°l‘?§'{jOJ_ _flm.¢1}.0), @5532? (0%— ‘Z; wed :- dicing/l “Marc?! (Al N 0; 3m {0.2. ML .3401) 05.1.? YjLoi- Rico :— memwmmmmu .3 __ .--~\ ‘ 1, s 'écblbxlo 3-$(2.W1r.>du m/5) “W E;—-——- C ,__ f: -. v ,- . J. J. ._ a}? ‘r ” AC- : RH 14.1mm") "-9.3"13Mo 11%}5’Mijwj‘ (Ez‘ék) wan». : gri—gi’. 0.7017? “17:1 002—7 14: 25m = “:73 St? G mi: 6; -' __ :- 1 ._. a 6, _-—‘3i ‘ a, ‘ 2__ a ,“13‘: K5646 am“ “' HWW 33)(Z.37rx(o "7/5) - 2300-‘40 :51“ .3 "WM EL. r KE=bwL :JJQOXISWQ‘ r7 kw = Av; + KE ew/ ' ‘ " *2“- . ' . ,_ 5, ' . 1 3 L w— 5915*“) J‘szk‘i‘Ilm—(e "'15\ h .. ‘ _ ~39 phaim 2‘ qEr-LMJ? u ZIJZI'SMO 3" , _ _ . h ‘ . . "’7 AE: 3"(2.Ikx:o‘3)(-;1J'fl F ‘f‘(2iunwwj)(%-i) :— _—j.7q3>do 3- 7‘ . ~ . 7 h _ “ii P _ Mm plumaka [3:55; >: ,_g ; Qt.sz 35 (zwswo W5) fie V" E ‘ 1.7w'3xcfl7y "T ("wk") “A {pg—M .Www ..... j I é“. Na 5U“ Sinai-[£57 mafqu gecqas'c [1' £413 61 Sihfl “(r n (- “:11- cu H‘ A615 5“ Snwliw fl ‘5 WM» th—M -f%—HW MMMMMMMMM W I M 4__ 1L]. 3; an; L B w 3’s? w R r“ » "if has 5m" . rage-“hi5 bcfdusg 1V 3V 9‘! {IV 4" 9V 7 :1» ha; a [:4wa I; .191: n..fl.kwmw__‘w W M; W/ g"— fly Thus SMHIlw’ J—u -_.—.. .._. mains [)ccmsc :‘3‘ 5‘5 aw? firms at Snap!“th 39 w WM. “f 3151wa ‘5: ’fi ‘ #4}? 5?" H 'Wflmmuanwggqm J ALL Jul,“ .J‘ :I M “M I ...
View Full Document

This note was uploaded on 11/22/2009 for the course CHEM 2070 at Cornell University (Engineering School).

Page1 / 11

practice1Key(p1to11) - Chm/«1007 Wadicc Vt’abW‘D 45/...

This preview shows document pages 1 - 11. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online