Final Exam words

Final Exam words - Non iam Obliviscor Occurro Oportet...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Abicio Accendo Accido Adulterium Albus Aliter Ambo Annulus arx auspicium Beneficium Biformis Bimaris Bis Camera canis Celeber Celebro cogitatio Cogo Commoveo Conservo Constituo Construo Contra Convivium Crudeliter Decipio Desertus Dimitto Discors Error Evolvo exsilium Facinus Fallacia Ferox Fetus Filum Flexus Foedus Foedus Foret Fortitudo Frons
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
furor Genus Habeor Hospitium Ianua Ignarus Imprimis Interficio Invito ius Iuxta Labyrinthus laetitia Lamentabilis Lapsus Latratus libertas Libet Licet Lignum Ligo Limen Lumen Malo moenia Mox Multiplex Nebula Nefas Nex Nolo Non aliter
Background image of page 2
Background image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Non iam Obliviscor Occurro Oportet Opprobrium Opus Paco Pario Pasco pastor Pateo Patria Patrius Pax Perennis Placet Plausus Poculum Potens princeps Procreo proelium Propius Propono protinus Punio Quam Queror Quin Refluo Regalis Revenio Saevus sanguis sanitas Sapiens Scrifico sepultus Socius Sors spes Spuma Subitus Submergo sus Thalamus tributum Tristis tus Uterus Varius venatrix Venenum Veto volo Voluntas Voluptas...
View Full Document

This note was uploaded on 11/23/2009 for the course LATN 2051 taught by Professor Katchmer during the Spring '09 term at LSU.

Page1 / 3

Final Exam words - Non iam Obliviscor Occurro Oportet...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online