geri dönü� oranı analizi-1

geri dönü� oranı analizi-1 - KT 321 Mhendislik...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
1 İKT 321 Mühendislik Ekonomisi Geri Kazanım/Dönüş Oranı Analizi (Rate of Return (ROR) Analysis) (Chapter 7) TOBB ETÜ i* = Rate of return ( Geri Kazanım Oranı) = Yield (Getiri/Hasılat) = Internal rate of return (İç Getiri Oranı) = Marginal efficiency of capital (Marjinal Sermaye Verimi) Geri Kazanım/Dönüş Oranı (Rate of Return, ROR) İKT 321 Mühendislik Ekonomisi 1 Ekim 1970’de Wal-Mart halka ilk açıldığındaki 100 hissenin değeri $1.650 idi. 30 Eylül 2006’da ise $9.113.600 dır. Bu yatırımın geri dönüş oranı (i*) nedir? Örnek: Geri Dönüş Oranının Anlamı İKT 321 Mühendislik Ekonomisi 0 36 $9,113,600 $1,650 Verilen : P = $1,650 F = $9,113,600 N = 36 İstenen : i* $9,113,600 = $1,650 (1 + i* ) 36 i* = 27.04% N i P F ) 1 ( Rate of Return Geri dönüş (i*) oranının bulunması İKT 321 Mühendislik Ekonomisi
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
2 Aynı miktarı ($1,650) %6 faiz veren banka hesabına yatırsaydınız: Eylül 2006’da $13,443 olurdu. %6 faiz ne anlama geliyor? • Eğer bu sizin o zamanki en iyi alternatifiniz ise bu sizin fırsat maliyetinizdir (opportunity cost) ! • %6 aynı zamanda MARR’dır. Eğer aynı miktarı bankaya yatırsaydınız İKT 321 Mühendislik Ekonomisi ROR niye bu kadar popüler? • Bu proje yatırıma %15 geri kazanım oranına sahip. • Bu proje $10,000 NPW’ye sahip. Hangi ifade daha anlaşılır ve anlamlı? İKT 321 Mühendislik Ekonomisi Tanım 1 : Borç için ödenen/kazanılan faiz oranı Tanım 2 : Nakit akışının (dışarı ve içeri) net bugünkü değerini sıfıra (0) eşitleyen faiz oranı; başa baş faiz oranı Tanım 3 : Yatırımın net gelecek değerini sıfıra eşitleyen faiz oranı. Bu hesaplar yapılırken net bugünkü değer (NPW), net gelecek değer (NFW) veya yıllık eşdeğer (AE) kullanılabilir, hepsi aynı sonucu verir. Geri Kazanım/Dönüş Oranı (Rate of Return, ROR) İKT 321 Mühendislik Ekonomisi Tanım 1: Borçtan kazanılan faiz Örnek : Bir banka $10.000 borç veriyor ve 3 yıl boyunca yıllık $4.021 ödeme alıyor. Bu durumda banka bu borçtan %10 getiri kazanmıştır. İKT 321 Mühendislik Ekonomisi
Background image of page 2
3 Borç bakiye hesaplaması: A = $10,000 ( A / P , 10%, 3) = $4,021 Yıl başı Bakiyenin bakiyesi getirisi Yıl sonu Yıl (10%) Ödeme bakiyesi 0 1 2 3 -$10,000 -$10,000 -$6,979 -$3,656 -$1,000 -$698 -$366 +$4,021 +$4,021 +$4,021 -$10,000 -$6,979 -$3,656 0 En son bakiye üzerinden %10 getiri İKT 321 Mühendislik Ekonomisi • Geri dönüş oranı (ROR), i * , bir projenin dışa akışlarının bugünkü değerini içe akışların bugünkü değerine eşitleyen başa-baş faiz oranıdır. • Matematiksel İfadesi : * * * dışa akışlar içe akışlar ( ) ( ) ( ) 0 PW i PW i PW i Tanım 2: Başa-baş Faiz Oranı (Break-Even Interest Rate) İKT 321 Mühendislik Ekonomisi Tanım 3: Yatırım Sermayesinin Getirisi (Return on Invested Capital) – İç Getiri Oranı (Internal Rate of Return) Örnek : Bir firma bilgisayar için $10.000 yatırım yapıyor ve gelecek 3 yıl içinde yıllık $4.021 tasarruf bekliyor. Bu durumda firma yatırımından %10 kazanç elde etmiş olur.
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 10

geri dönü� oranı analizi-1 - KT 321 Mhendislik...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online