ikt321_03_08b - 09.01.2009 Para Ynetimi ve Paranin Zaman...

Info iconThis preview shows pages 1–6. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
09.01.2009 1 İKT 321 Mühendislik Ekonomisi Para Yönetimi ve Paranın Zaman Değeri TOBB ETÜ İKT 321 Mühendislik Ekonomisi Para Yönetimi ve Paranın Zaman Değeri • Faiz: Paranın maliyeti • Ekonomik Eşdeğerlik • Faiz Formülleri • Özel Eşdeğerlik Hesaplamaları İKT 321 Mühendislik Ekonomisi Paranın Zaman Değeri • Paranın zaman değeri vardır, çünkü para zaman içerisinde daha fazla para kazandırabilir (kazanma gücü). • Paranın zaman değeri faiz oranı cinsinden ölçülür. • Faiz paranın maliyetidir. Borç alan için maliyet , borç veren için ise kazanç tır. • Satın alma gücü: Bir dövizin değerinin 1 birim para ile alınabilecek mal cinsinden ifadesidir. “Bugünkü 1 TL gelecekteki 1 TL’den daha değerlidir çünkü bugünkü paranın faiz getirisi olabilir.” Yaz 2008 İKT 321 Mühendislik Ekonomisi Paranın Zaman Değeri
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
09.01.2009 2 İKT 321 Mühendislik Ekonomisi Geri Ödeme Planları Yıl Sonu Borç Ödemeler Plan 1 Plan 2 Yıl 0 $20,000.00 $200.00 $200.00 Yıl 1 5,141.85 0 Yıl 2 5,141.85 0 Yıl 3 5,141.85 0 Yıl 4 5,141.85 0 Yıl 5 5,141.85 30,772.48 P = $20,000, A = $5,141.85, F = $30,772.48, i=%9 İKT 321 Mühendislik Ekonomisi Nakit Akış (Cash Flow) Diyagramı Dönem Sonuna Toplama İKT 321 Mühendislik Ekonomisi İKT 321 Mühendislik Ekonomisi Faiz Hesaplama Yöntemleri Basit faiz : sadece başlangıçtaki ana paraya faiz uygulanması Birleşik faiz : başlangıçtaki ana paraya ve önceki ödenmemiş birikimli faize faiz uygulanması Yıl Sonu Başlangıç Bakiye Faiz Sonuç Bakiye 0 $1,000 1 $1,000 $80 $1,080 2 $1,080 $80 $1,160 3 $1,160 $80 $1,240 Yıl Başlangıç Bakiye Biriken Faiz Yıl Sonu Bakiye 0 $1,000 1 $1,000 $80 $1,080 2 $1,080 $86.40 $1,166.40 3 $1,166.40 $93.31 $1,259.71
Background image of page 2
09.01.2009 3 Basit Faiz Formülü () = Başlang ıçtaki anapara = basit faiz oran ı = faiz periyodu say ısı = N periyot sonundaki toplam biriken para F P iP N P i N F $1,000 (0.10)($1,000)(3) $1,300 F İKT 321 Mühendislik Ekonomisi Bileşkelendirme İşlemi $1,000 $1,100 $1,100 $1,210 $1,210 $1,331 0 1 2 3 İKT 321 Mühendislik Ekonomisi 0 $1,000 $1,331 1 2 3 3 $1,000(1 0.10) $1,331 F Nakit Akış Diyagramı İKT 321 Mühendislik Ekonomisi Bileşke Faiz Formülü 1 2 21 0: 1: (1 ) 2 : ) ) : ) N nP n F P i n F F i P i n N F P i İKT 321 Mühendislik Ekonomisi
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
09.01.2009 4 Bazı Temel Kanunlar 2 F m a V i R E m c Mühendislik Ekonomisinin Temel Kanunu (1 ) N F P i İKT 321 Mühendislik Ekonomisi Bileşke faiz The greatest mathematical discovery of all time ,” Albert Einstein İKT 321 Mühendislik Ekonomisi Örnek Problem • Problem %10 faiz veren bir yatırım hesabına şu anda $100 ( n = 0) ve bundan iki sene sonra da $200 ( n = 2) yatırırsanız 10 senenin sonunda toplam ne kadar paranız olur? İKT 321 Mühendislik Ekonomisi Çözüm 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 $100 $200 F 10 8 $100(1 0.10) $100(2.59) $259 $200(1 0.10) $200(2.14) $429 $259 $429 $688 F İKT 321 Mühendislik Ekonomisi
Background image of page 4
09.01.2009 5 Örnek problem • Problem 4 yıllık bir süreçte gerçekleşen aşağıdaki nakit akışını ele alalım. Eğer faiz oranı %10 ise 4 yılın sonundaki eşdeğer miktar ne kadar olacaktır?
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 6
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 11/23/2009 for the course ECON econ 320 taught by Professor Cemalettinöztürk during the Spring '09 term at Izmir University of Economics.

Page1 / 14

ikt321_03_08b - 09.01.2009 Para Ynetimi ve Paranin Zaman...

This preview shows document pages 1 - 6. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online