ikt321_04_08b - 06.01.2009 KT 321 Mhendislik Ekonomisi Para...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
06.01.2009 1 İKT 321 Mühendislik Ekonomisi Para Yönetimi ve Paranın Zaman Değeri - II TOBB ETÜ İKT 321 Mühendislik Ekonomisi Para Yönetimi ve Paranın Zaman Değeri • Faiz: Paranın maliyeti • Ekonomik Eşdeğerlik • Faiz Formülleri • Özel Eşdeğerlik Hesaplamaları İKT 321 Mühendislik Ekonomisi Doğrusal artımlı (Gradient) seri P G i i iN i i G P G i N N N ( ) ( ) ( / , , ) 1 1 1 2 P Gradient series present worth factor (GSPWF) Gradient serisi bugünkü değer faktörü İKT 321 Mühendislik Ekonomisi Doğrusal artımlı (Gradient) seri
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
06.01.2009 2 İKT 321 Mühendislik Ekonomisi Doğrusal artımlı (Gradient) seri Örnek (4.20): Bir tekstil firması 5 yıl ekonomik ömrü olan yeni bir dokuma tezgahı satın almıştır. Mühendisler ilk yıl için bakım maliyetinin $1000 olacağını tahmin etmektedir. Bakım maliyetlerinin tezgahın geri kalan ömründe yılda $250 artacağı beklenmektedir. Bakım maliyetlerinin yıl sonunda oluştuğunu kabul edelim. Firma yıllık %12 faize sahip bir bakım hesabı açtırmak istemektedir. Tezgahın tüm masrafları bu hesaptan karşılanacaktır. Firma bu hesaba başlangıçta ne kadar para yatırmalıdır? İKT 321 Mühendislik Ekonomisi Doğrusal artımlı (Gradient) seri • Örnek 4.20 Nakit akış şeması $1,000 $1,250 $1,500 $1,750 $2,000 1 2 3 4 5 0 P =? $1,000( P/F , 12%, 1) = $892.86 $1,250( P/F , 12%, 2) = $996.49 $1,500( P/F , 12%, 3) = $1,067.67 $1,750( P/F , 12%, 4) = $1,112.16 $2,000( P/F , 12%, 5) = $1,134.85 $5,204.03 İKT 321 Mühendislik Ekonomisi Doğrusal artımlı (Gradient) seri • 2. yöntem P P A 1 000 12%,5 604 80 $1, ( / , ) $3, . P P G 2 12%,5 599 20 $250( / , ) $1, . P $3, . . $5,204 604 08 599 20 İKT 321 Mühendislik Ekonomisi Doğrusal artımlı (Gradient) seri – Eşit Ödemeli Seri Bazen gradient seriyi eşit ödemeli seriye dönüştürmek isteyebiliriz. A/G,i,N : Gradient’tan eşit ödemeli seriye dönüşüm faktörü (gradient-to-equal payment series conversion factor) ) , , / ( 1 ) 1 1 1 N i G A G i i iN i G A N N
Background image of page 2
06.01.2009 3 İKT 321 Mühendislik Ekonomisi Doğrusal artımlı (Gradient) seri – Eşit Ödemeli Seri Örnek (4.21): Jale ve Betül iki farklı vadeli hesap açtırdılar. Hesaplar yıllık %10 faiz kazandırıyor. Jale birinci yılın sonunda hesabına 1000 YTL yatırıyor ve bundan sonraki 5 yıl içinde yatırdığı para miktarını her yıl 300 YTL artırmak istiyor. Betül ise 6 yıl boyunca her yıl eşit miktarda para yatırmak istiyor. İki yatırımın
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 11/23/2009 for the course ECON econ 320 taught by Professor Cemalettinöztürk during the Spring '09 term at Izmir University of Economics.

Page1 / 10

ikt321_04_08b - 06.01.2009 KT 321 Mhendislik Ekonomisi Para...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online