ikt321_05_08b - 15.01.2009 KT 321 Mhendislik Ekonomisi Para...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
15.01.2009 1 İKT 321 Mühendislik Ekonomisi Para Yönetimi ve Paranın Zaman Değeri III TOBB ETÜ İKT 321 Mühendislik Ekonomisi Para Yönetimi ve Paranın Zaman Değeri • Nominal ve Efektif Faiz Oranları • Eşdeğerlik Hesaplamaları • Faiz Oranlarını Değiştirme • Borç Yönetimi İKT 321 Mühendislik Ekonomisi Nominal vs. Efektif Faiz Oranları 1. Eğer ödemeler yıllık ödemelerden daha sık olursa (örn: aylık), ekonomik eşdeğerliği nasıl hesaplarız? 2. Eğer faiz periyodu yıllık değil ise, ekonomik eşdeğerliği nasıl hesaplarız? 3. Ticari krediler nasıl yapılandırılır? 4. Borcumuzu nasıl yönetmeliyiz? İKT 321 Mühendislik Ekonomisi Nominal vs. Efektif Faiz Oranları Nominal/Yıllık Faiz Oranı (Annual percentage rate, APR) : Yıllık bazda belirtilen faiz oranı. Ancak hangi sıklıkla birleşik faiz uygulanacağı belli değil. Efektif Faiz Oranı : Yıllık veya başka bir periyot uzunluğu için gerçekte kazanılan faiz oranı. Yıllık %18 bileşik aylık: Nominal faiz: %18 Aylık efektif faiz = 18/12 = %1,5
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
15.01.2009 2 İKT 321 Mühendislik Ekonomisi Nominal vs. Efektif Faiz Oranları Efektif yıllık faiz oranı (effective annual interest rate), i a ? r = yıllık nominal faiz oranı M = bir yıldaki faiz periyotlarının sayısı 1 ) / 1 ( M a M r i İKT 321 Mühendislik Ekonomisi Nominal vs. Efektif Faiz Oranları Soru : Aylık bileşik faizi %1.5 olan bir kredi kartınız olsun. Bu kartın yıllık nominal ve efektif faiz oranları nedir? Cevap : Nominal (bir yıl bazında) r = (%1.5)*(12)= %18 i a = (1 + 0,18/12) 12 – 1 = 0.1956 veya a i i F 12 12 ) 015 . 0 1 ( 1 $ ) 1 ( 1 $ = $1.1956 0.1956 veya %19.56 İKT 321 Mühendislik Ekonomisi Nominal vs. Efektif Faiz Oranları : %1.5 %18 %18 aylık bileşik veya Aylık %1.5 (12 ay için) = %19.56 yıllık bileşik İKT 321 Mühendislik Ekonomisi Ödeme Periyodu( i ) Başına Efektif Faiz Oranı C = ödeme periyodu başına faiz periyotlarının sayısı K = yılda ödeme periyodu sayısı r / K = ödeme periyodu başına nominal faiz oranı M = C * K : Bir yıldaki faiz periyotlarının sayısı 1 ] / 1 [ 1 ) / 1 ( C C CK r M r i Efektif faiz oranı ödeme periyodu ve faiz periyodu farklı olduğunda hesaplanmalıdır.
Background image of page 2
15.01.2009 3 İKT 321 Mühendislik Ekonomisi Ödeme Periyodu( i ) Başına Efektif Faiz Oranı Örnek: Bir mevduat hesabına 3 aylık periyotlarda yıllık %12 aylık bileşik faiz ile para yatırmış olalım. 3 aylık periyot için efektif faiz oranı nedir? İKT 321 Mühendislik Ekonomisi Ödeme Periyodu( i ) Başına Efektif Faiz Oranı %12 aylık bileşik Ödeme periyodu = çeyrek (K = 4 çeyrek/yıl) Bileşik periyot = ay (C = 3 ay/çeyrek) Bir Yıl Çeyrek yıl başına efektif faiz oranı Efektif yıllık faiz oranı %1 %1 %1 %3.030 1 2 3 4 3 (1 0.01) 1 %3.030 i 12 4 (1 0.01) 1 %12.68 (1 0.03030) 1 %12.68 a a i i İKT 321 Mühendislik Ekonomisi Ödeme Periyodu( i ) Başına Efektif Faiz Oranı Örnek: Eğer hesaba para yatırmalar 6 aylık ve yıllık %14 aylık bileşik faiz uygulanıyor ise, 6 aylık efektif faiz nedir?
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 16

ikt321_05_08b - 15.01.2009 KT 321 Mhendislik Ekonomisi Para...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online