{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

ikt321_06_08b - 22.01.2009 Yatirim Kararlari KT 321...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
22.01.2009 1 İKT 321 Mühendislik Ekonomisi Yatırım Kararları TOBB ETÜ İKT 321 Mühendislik Ekonomisi Yatırım Kararları Finansal Varlıklara Yatırım Yatırım Stratejileri Hisse Senetleri Tahviller İKT 321 Mühendislik Ekonomisi Yatırımın Temelleri Likidite Paraya hangi hızda dönüştürülebiliyor? Risk – Yatırımın güvenilirliği nedir? Getiri/Geri dönüş (return) – Yatırımdan ne kadar kar bekliyorsunuz? İKT 321 Mühendislik Ekonomisi Getiri nasıl hesaplanır? Re el Kazanç %2 Enflasyon %4 Risk primi %0 Toplam beklenen kazanç %6 Re el Kazanç %2 Enflasyon %4 Risk primi %20 Toplam beklenen kazanç %26 Risksiz Reel kazanç Enflasyon Risk primi Devlet Tahvilleri Amazon.com Düşük risk Çok riskli
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
22.01.2009 2 İKT 321 Mühendislik Ekonomisi Ortalama ve Bileşik Getiri Yıllık Yatırım Getiri Oranı (Ba şlangıç yatırımı = $1,000) Yatırım Durum 1 Durum 2 Durum 3 Durum 4 Durum 5 Durum 6 Y ıl 1 9% 5% 0% 0% -1% -5% Yıl 2 9% 10% 7% 0% -1% -8% Yıl 3 9% 12% 20% 27% 29% 40% $1000 bir yatırımın 3 yıllık performansına ilişkin aşağıdaki senaryoları dikkate alalım. Her bir durum için ortalama ve bileşik getiriyi hesaplayınız. İKT 321 Mühendislik Ekonomisi Ortalama ve Bileşik Getiri F i i ( . )( . )( . ) . ( ) . . 1 0 05 1 010 1 012 12936 1 12936 8 96% 3 i 5% 10% 12% 3 9% Periyot Getiri Yıl 1 5% Yıl 2 10% Yıl 3 12% 0 1 2 3 5% 10% 12% Ortalama getiri oranı (Average rate of return) Bileşik getiri oranı (Compound Rate of Return) İKT 321 Mühendislik Ekonomisi Ortalama ve Bileşik Getiri Birleşik vs. Ortalama Kazanç Yatırım Durum 1 Durum 2 Durum 3 Durum 4 Durum 5 Durum 6 Ortalama kazanç %9 %9 %9 %9 %9 %9 3. Yılın sonunda bakiye $1,295 $1,294 $1,284 $1,270 $1,264 $1,224 Bileşik kazanç %9 %8.96 %8.69 %8.29 %8.13 %6.96 Yıllık Yatırım Getirisi Oranı (Ba şlangıç yatırımı = $1,000) Yatırım Durum 1 Durum 2 Durum 3 Durum 4 Durum 5 Durum 6 Y ıl 1 %9 %5 %0 %0 -%1 -%5 Y ıl 2 %9 %10 %7 %0 -%1 -%8 Y ıl 3 %9 %12 %20 %27 %29 %40 İKT 321 Mühendislik Ekonomisi Beklenen Finansal Riskin Hesabı Risk : istenmeyen olayların oluşma ihtimali . Volatilite: beklenen değerden sapma veya değerde ani değişimleri (yüksekten düşüğe veya tersi) ölçer . Standart sapma belirsiz bir olay hakkında olasılıkla ilgili bilgimiz olduğunda volatilitenin derecesini ölçer . Beta bir yatırım aracının performansının genel piyasa hareketleri ile ne kadar ilişkisi olduğunu ölçer. Alfa bir yatırım aracının riski verildiğinde beklenenden daha iyi veya daha kötü bir getiri verip vermediğini ölçer.
Background image of page 2