ikt321_06_08b - 22.01.2009 1 İKT 321 Mühendislik...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: 22.01.2009 1 İKT 321 Mühendislik Ekonomisi Yatırım Kararları TOBB ETÜ İKT 321 Mühendislik Ekonomisi Yatırım Kararları • Finansal Varlıklara Yatırım • Yatırım Stratejileri • Hisse Senetleri • Tahviller İKT 321 Mühendislik Ekonomisi Yatırımın Temelleri • Likidite – Paraya hangi hızda dönüştürülebiliyor? • Risk – Yatırımın güvenilirliği nedir? • Getiri/Geri dönüş (return) – Yatırımdan ne kadar kar bekliyorsunuz? İKT 321 Mühendislik Ekonomisi Getiri nasıl hesaplanır? Reel Kazanç %2 Enflasyon %4 Risk primi %0 Toplam beklenen kazanç %6 Reel Kazanç %2 Enflasyon %4 Risk primi %20 Toplam beklenen kazanç %26 Risksiz Reel kazanç Enflasyon Risk primi Devlet Tahvilleri Amazon.com Düşük risk Çok riskli 22.01.2009 2 İKT 321 Mühendislik Ekonomisi Ortalama ve Bileşik Getiri Yıllık Yatırım Getiri Oranı (Başlangıç yatırımı = $1,000) Yatırım Durum 1 Durum 2 Durum 3 Durum 4 Durum 5 Durum 6 Yıl 1 9% 5% 0% 0%-1%-5% Yıl 2 9% 10% 7% 0%-1%-8% Yıl 3 9% 12% 20% 27% 29% 40% • $1000 bir yatırımın 3 yıllık performansına ilişkin aşağıdaki senaryoları dikkate alalım. Her bir durum için ortalama ve bileşik getiriyi hesaplayınız. İKT 321 Mühendislik Ekonomisi Ortalama ve Bileşik Getiri F i i ( . )( . )( . ) . ( ) . . 1 0 05 1 0 10 1 0 12 1 2936 1 1 2936 8 96% 3 i 5% 10% 12% 3 9% Periy o t Getiri Yıl 1 5% Yıl 2 10% Yıl 3 12% 0 1 2 3 5% 10% 12% Ortalama getiri oranı (Average rate of return) Bileşik getiri oranı (Compound Rate of Return) İKT 321 Mühendislik Ekonomisi Ortalama ve Bileşik Getiri Birleşik vs. Ortalama Kazanç Yatırım Durum 1 Durum 2 Durum 3 Durum 4 Durum 5 Durum 6 Ortalama kazanç %9 %9 %9 %9 %9 %9 3. Yılın sonunda bakiye $1,295 $1,294 $1,284 $1,270 $1,264 $1,224 Bileşik kazanç %9 %8.96 %8.69 %8.29 %8.13 %6.96 Yıllık Yatırım Getirisi Oranı (Başlangıç yatırımı = $1,000) Yatırım Durum 1 Durum 2 Durum 3 Durum 4 Durum 5 Durum 6 Yıl 1 %9 %5 %0 %0-%1-%5 Yıl 2 %9 %10 %7 %0-%1-%8 Yıl 3 %9 %12 %20 %27 %29 %40 İKT 321 Mühendislik Ekonomisi Beklenen Finansal Riskin Hesabı • Risk : istenmeyen olayların oluşma ihtimali. • Volatilite: beklenen değerden sapma veya değerde ani değişimleri (yüksekten düşüğe veya tersi) ölçer. • Standart sapma belirsiz bir olay hakkında olasılıkla ilgili bilgimiz olduğunda volatilitenin derecesini ölçer. • Beta bir yatırım aracının performansının genel piyasa hareketleri ile ne kadar ilişkisi olduğunu ölçer. • Alfa bir yatırım aracının riski verildiğinde beklenenden daha iyi veya daha kötü bir getiri verip vermediğini ölçer. 22.01.2009 3 İKT 321 Mühendislik Ekonomisi Çeşitli Yatırım Sınıflarında Kazançlar (Volatilite) Ortalama Yıllık Getiri Oranı 1970 -1997 En İyi Yıl En Kötü Yıl A.B.D. Hisse piyasası 13.0% 37.6% (1995)-26.5% (1974) Uluslararası Hisse piyasaları 12.7% 39.4% (1993)-26.2% (1974) Mevduat 6.8% 14.1% (1981) 3.0% (1991) Gayri Menkul...
View Full Document

This note was uploaded on 11/23/2009 for the course ECON econ 320 taught by Professor Cemalettinöztürk during the Spring '09 term at Izmir University of Economics.

Page1 / 9

ikt321_06_08b - 22.01.2009 1 İKT 321 Mühendislik...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online