{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

ikt321_07_08b - 26.01.2009 Bugnk Deer Analizi KT 321...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
26.01.2009 1 İKT 321 Mühendislik Ekonomisi Bugünkü Değer Analizi (Chapter 5) TOBB ETÜ İKT 321 Mühendislik Ekonomisi Bugünkü Değer Analizi Proje Nakit Akışlarının Tanımlanması Projelerin Ön Elemesi Bugünkü Değer Analizi Bugünkü Değer Analizinin Varyasyonları Alternatif Projelerin Karşılaştırılması İKT 321 Mühendislik Ekonomisi Banka Kredisi – Yatırım Projesi Banka Müşteri Kredi Geri Ödeme Firma Proje Yatırım Kazanç Banka Kredisi – Nakit Akışı Yatırım Projesi – Nakit Akışı İKT 321 Mühendislik Ekonomisi Proje Nakit Akışı Örnek 7.1: XL Kimya Sanayi, yeni bir bilgisayar proses kontrol sistemi kurmayı planlamaktadır. Üretim tesisi kapasitesinin %40’ını (veya yıllık 3500 işletme saati) sahibi olduğu özel bir ürün için, geriye kalan %60’ını ise diğer bazı kimyasalları üretmek için kullanmaktadır. Özel ürünün yıllık üretim miktarı 30 bin kg ve satış fiyatı $15/kg dır. Önerilen yeni sistemin maliyeti $650 000 olup, özel ürünün kalitesini artıracağı için ürün birim satış fiyatını $2 kadar yükseltilebilecektir. Ayrıca, ham madde miktarında ve işletme zamanında bir artış olmaksızın işletmenin yıllık üretim hacmi 4000 kg kadar artacaktır.Ayrıca, yeni sistem sayesinde çalışan sayısının vardiya başına 1 kişi azalması, bunun saat başı $25 maliyet düşüşü sağlaması beklenmektedir. Yeni kontrol sisteminin yıllık bakım maliyetinin ekstradan $53,000 olması ve sistemin faydalı ömrünün ise 8 yıl olması beklenmektedir. Yeni sistemin üretilen diğer kimyasallar üzerinde de benzer faydaları olması beklenmekle birlikte henüz tam etkisi sayısal olarak çıkartılmamıştır. Sistemin ömür süresi boyunca oluşacak tahmini nakit akışını hazırlayınız.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
26.01.2009 2 İKT 321 Mühendislik Ekonomisi Proje Nakit Akışı Örnek 7.1: – Satış fiyatının artışı: (30.000 kg/yıl)($2/kg) = $60.000 /yıl – Üretim artışı: (4000 kg/yıl)($15 /kg+ $2/kg) = $68.000 /yıl – Üretim maliyetindeki düşüş: (3500 saat/yıl)($25/saat) = $87.500 /yıl – Ekstra bakım masrafı: -$53.000 /yıl – Yıllık net nakit giriş = ($215.000 – 53.000) = $162.500 İKT 321 Mühendislik Ekonomisi Proje Nakit Akışı Yıl ( n ) Nakit Girişleri (Gelirler) Nakit Çıkışları (Giderler) Net Nakit Akışı 0 0 $650,000 -$650,000 1 215,500 53,000 162,500 2 215,500 53,000 162,500 8 215,500 53,000 162,500 İKT 321 Mühendislik Ekonomisi Proje Nakit Akışı • Bu nakit akışı, yeni sistemin sadece özel ürün üzerindeki etkisi göz önüne alınarak çıkartılmıştır. • Peki, iyi bir yatırım mıdır? • Eğer bu yatırım yapılmazsa, eldeki $650.000 ile
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 13

ikt321_07_08b - 26.01.2009 Bugnk Deer Analizi KT 321...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online