ikt321_08_08b - 26.01.2009 KT 321 Mhendislik Ekonomisi...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
26.01.2009 1 İKT 321 Mühendislik Ekonomisi Karşılıklı Ayrık Projelerin Değerlendirilmesi (Chapter 5) TOBB ETÜ İKT 321 Mühendislik Ekonomisi Karşılıklı Ayrık Projeler • Gelir Projeleri (Revenue Projects): Projenin gelirinin seçilecek alternatife bağlı olduğu projeler. – İki ayrı TV modeli • Hizmet/Servis Projeleri (Service Projects): Projenin gelirinin alternatife bağlı olmadığı projeler, ancak proje maliyeti değişebilir. – Enerji santrali projesi: hidroelektrik, nükleer İKT 321 Mühendislik Ekonomisi Karşılıklı Ayrık Projeler (Mutually Exclusive Projects) Analiz Periyodu (analysis or study period or planning horizon) • Yatırımın ekonomik etkilerinin inceleneceği zamanın uzunluğu İstenen Servis Periyodu (required service period) • Bir yatırımın veya makinenin servisine ihtiyaç duyulan süre Prensip: Projeler aynı zaman periyodu için karşılaştırılmalıdır. Temel kural: Eğer istenen servis süresi verilmiş ise, analiz periyodu servis süresi olmalıdır. İKT 321 Mühendislik Ekonomisi Analiz Periyodunun Seçimi Sonlu İstenen servis periyodu Sonsuz Analiz = İstenen periyodu servis periyodu Projenin Tekrarı Mümkün Projenin Tekrarı problemli Analiz periyodu eşittir proje ömürü Analiz periyodu = grupta en uzun ömürlü proje Analiz periyodu = proje ömürlerinin en küçük ortak katı Analiz periyodu = proje ömürlerinden biri Analiz periyodu küçüktür Proje ömürü Analiz periyodu daha uzun Proje ömrü Durum 1 Durum 2 Durum 3 Durum 4
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
26.01.2009 2 İKT 321 Mühendislik Ekonomisi Durum 1: Analyiz Periyodu = Proje Ömürleri
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 11/23/2009 for the course ECON econ 320 taught by Professor Cemalettinöztürk during the Spring '09 term at Izmir University of Economics.

Page1 / 5

ikt321_08_08b - 26.01.2009 KT 321 Mhendislik Ekonomisi...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online