ikt321_09_08b - 02.02.2009 1 İKT 321 Mühendislik...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: 02.02.2009 1 İKT 321 Mühendislik Ekonomisi Yıllık (Eş)Değer Analizi (Chapter 6) TOBB ETÜ İKT 321 Mühendislik Ekonomisi Yıllık Değer Analizi • Annual Worth Analysis (AW) / Annual Equivalent (AE) • Birçok mühendislik ekonomisi problemi AW yönteminde PW, FW veya Getiri Oranı yöntemine göre daha iyi/anlaşılır sonuçlar verir. • AW yöntemi projenin ve alternatiflerinin yıllık olarak eşit dağılımlı getirisini (veya maliyetini) ifade eder. • Hesaplanması daha kolaydır • Yıllık raporlama veya bütçeleme yapılması gerektiğinde kullanılır. • Ömürleri eşit olmayan projelerin değerlendirilmesinde kullanılır. • AE(i) = AW = PW(A/P;i;n) = FW(A/F;i;n) İKT 321 Mühendislik Ekonomisi Yıllık Değer Analizi • Amaç: proje alternatiflerinin değerlerini yıllık bazda ölçmek. • Fayda: Yıllık eşdeğeri bilerek – Tutarlı bir rapor formatı oluşturabiliriz; – Birim maliyeti (veya birim geliri) hesaplayabiliriz; – Farklı ömürleri olan projeleri karşılaştırabiliriz; İKT 321 Mühendislik Ekonomisi Yıllık Değer Analizi • Tek gelir proje değerlendirmesi: – AE( i ) > 0, yatırımı kabul et – AE( i ) = 0, yatırım kabul de edilebilir red de – AE( i ) < 0, yatırımı reddet • AW yöntemi ile PW yöntemi alternatifler için aynı değerlendirme ve seçim sonuçlarını verir. • Karşılıklı ayrık projeler: – Hizmet projeleri : alternatiflerden en küçük yıllık değere sahip olanı seç – Gelir projeleri : alternatiflerden en yüksek yıllık değere sahip olanı seç 02.02.2009 2 İKT 321 Mühendislik Ekonomisi Yıllık Değer Analizi • Örnek: Enerji santralinde (150MW’lık) geri dönen suyun ısıtılması için bir ısıtıcı yerleştirilecektir. – İlk yatırım = $1,650,000 – Projenin ömrü (Service life) = 25 yıl – Hurda değeri (Salvage value) = 0 – Bu ünitenin kurulmasıyla yakıt verimliliğindeki beklenen iyileşme (0,55 -> 0,56) = 1% – Yakıt maliyeti = $0.05 kWh – Yük faktörü = 85% • i = %12 için yıllık değeri (AW) bulunuz. • Eğer yakacak maliyeti yılda %4 artarsa AW ne olur? İKT 321 Mühendislik Ekonomisi Yıllık Değer Analizi • Isıtıcıyı eklemeden önceki giriş enerjisi: • Isıtıcıyı eklemeden sonraki giriş enerjisi: • Enerji tüketimindeki azalma: 4,871kW • Yıllık çalışma saati: • Yakıt tasarrufu: 150,000 272,727 0.55 kW kW : 150,000 267,857 0.56 kW kW . annual operating hours = (365)(24)(0.85) =7,446 hours/year fuel savings (reduction in fuel requirement) (fuel cost) (operating hours per year) 150,000kW 150,000kW = ($0.05/kWh) 0.55 0.56 (8,760)(0.85)hours/year (4,871kW) ($0.05/kWh) (7,446 hours/year) =$1,8 A 13,473/year İKT 321 Mühendislik Ekonomisi Yıllık Değer Analizi • Çözüm: İKT 321 Mühendislik Ekonomisi Yıllık Değer Analizi Çözüm: Yıllık Değerleri (AW) bul • (a) Sabit yakacak maliyeti ile: • (b) Artan yakacak maliyeti ile: (12%) $1,650,000 $1,813,473( / ,12%,25)...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 10

ikt321_09_08b - 02.02.2009 1 İKT 321 Mühendislik...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online