ikt321_11_08b - KT 321 Mhendislik Ekonomisi Getiri Orani...

Info icon This preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
1 İKT 321 Mühendislik Ekonomisi İç Getiri Oranı Kriteri (Internal Rate of Return Criterion) (Chapter 7) TOBB ETÜ Saf Yatırım için Karar Kuralı Tek proje için karar kriteri : IRR > MARR, projeyi kabul et IRR = MARR, fark etmez IRR < MARR, projeyi reddet Karşılıklı ayrık projeler için karar kriteri : Artan (incremental) analiz yaklaşımını kullanın (Bu notların 2. kısmı ) İKT 321 Mühendislik Ekonomisi Örnek 9.5: Saf Yatırım için Yatırım Kararı Aşağıdaki nakit akışının IRR’ı nedir? MARR = %18 ise, bu proje kabul edilmeli midir? İKT 321 Mühendislik Ekonomisi Çözüm : (Saf Yatırım için Yatırım Kararı) * = $1,250,000 +$731,500 , , 15 $80,000( / , ,15) =0 58.71% Since * > MARR(18%), accept the investment. PW i P A i P F i i i Net nakit akışında sadece 1 kere işaret değişiyor => basit yatırım ve dolayısı ile tek i* (internal rate of return) Deneme- yanılma metodu ile: İKT 321 Mühendislik Ekonomisi
Image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon