ikt321_11_08b - KT 321 Mhendislik Ekonomisi Getiri Orani...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
1 İKT 321 Mühendislik Ekonomisi İç Getiri Oranı Kriteri (Internal Rate of Return Criterion) (Chapter 7) TOBB ETÜ Saf Yatırım için Karar Kuralı • Tek proje için karar kriteri : – IRR > MARR, projeyi kabul et – IRR = MARR, fark etmez – IRR < MARR, projeyi reddet • Karşılıklı ayrık projeler için karar kriteri : – Artan (incremental) analiz yaklaşımını kullanın (Bu notların 2. kısmı) İKT 321 Mühendislik Ekonomisi Örnek 9.5: Saf Yatırım için Yatırım Kararı Aşağıdaki nakit akışının IRR’ı nedir? MARR = %18 ise, bu proje kabul edilmeli midir? İKT 321 Mühendislik Ekonomisi Çözüm: (Saf Yatırım için Yatırım Kararı) * = $1,250,000 +$731,500 , , 15 $80,000( / , ,15) =0 58.71% Since * > MARR(18%), accept the investment. PW i P A i P F i i i Net nakit akışında sadece 1 kere işaret değişiyor => basit yatırım ve dolayısı ile tek i* (internal rate of return) Deneme-yanılma metodu ile: İKT 321 Mühendislik Ekonomisi
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
2 Karma Projeler için Karar Kuralı • Karma yatırımlar için dış faiz oranını (external interest rate) belirlemek gerekir. Bu faiz oranı için MARR kullanılır. • Proje dahilinde kullanılan sermaye için getiri/dönüş oranı hesaplanır, bu getiri oranına: yatırım sermayesi getirisi ( return on invested capital, RIC ) denir. • Eğer RIC > MARR ise, proje seçilir. İKT 321 Mühendislik Ekonomisi RIC Hesaplama Prosedürü Adım 1: MARR’ı belirle (veya dış faiz oranı). Adım 2: PB( i , MARR ) n (veya basitçe PB n ) değerini aşağıdaki kurala göre hesapla Adım 3: i değeri, proje son bakiyesini sıfıra (0) eşitleyerek bulunur. Bulunan i değeri, karma yatırımın IRR ’ıdır. 0 PB if , ) 1 ( 0 PB if , ) 1 ( ) , ( . . . 0 PB if , ) 1 ( 0 PB if , ) 1 ( ) , ( ) , ( 1 - n 1 1 - n 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 n n n n n A MARR PB A i PB MARR i PB A MARR PB A i PB MARR i PB A MARR i PB 0 ) , ( N MARR i PB İKT 321 Mühendislik Ekonomisi RIC’ın hesaplama mantığı İKT 321 Mühendislik Ekonomisi Örnek A.4: Karma bir projenin RIC değeri n A n 0 1 2 -$1,000,000 2,300,000 -1,320,000 MARR = 15% Aşağıdaki nakit akışı ve verilen MARR’a göre projenin getiri oranını bulunuz ve kabul/ret kararı veriniz. İKT 321 Mühendislik Ekonomisi
Background image of page 2
3 Çözüm A.4: – PB(i,15%) 0 = -$1000 – PB(i,15%) 1 = -$1000(1 + i) + $2300 = 1000(1,3 – i) Durum 1: i < 1,3 → PB(i,15%) 1 > 0 – PB(i,15%) 2 = 1000(1,3 –i)(1,15) – 1320 = 175 – 1150i = 0 RIC = IRR = i = 15.22% > MARR = 15% Kabul et Durum 2: i >1.3 → PB(i,15%)
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 11/23/2009 for the course ECON econ 320 taught by Professor Cemalettinöztürk during the Spring '09 term at Izmir University of Economics.

Page1 / 8

ikt321_11_08b - KT 321 Mhendislik Ekonomisi Getiri Orani...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online