ikt321_12_08b - 16.02.2009 KT 321 Mhendislik Ekonomisi...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
16.02.2009 1 İKT 321 Mühendislik Ekonomisi Amortisman (Asset Depreciation) (Chapter 9) TOBB ETÜ Bir ekipmana sahip olmak ne kadar mal olur? Bir hastane eczanesi ilaç hazırlamak için $3 milyon’a robot kol alıyor. Hastanenin finansal raporlarında bu masraf nasıl gösterilir? Bu robot ne kadar süre “en son model” olarak kalacak? Hastanenin bu rekabetçi avantajı eskimeden ötürü ne zaman dezavantaja dönüşür? İKT 321 Mühendislik Ekonomisi Amortisman (Depreciation) • Tanım: Sabit değerlerin/taşınmazların (fixed asset) kullanım ve zamanla değer kaybetmeleri • Örnek: 2000 yılında 15.000 YTL’ye aldığınız arabanın değeri: Depreciation Yıl sonu Piyasa değeri Değer kaybı 0 1 2 3 4 5 15,000 10,000 8,000 6,000 5,000 4,000 5,000 2,000 2,000 1,000 1,000 p İKT 321 Mühendislik Ekonomisi Amortisman Çeşitlerinin Sınıflandırılması İKT 321 Mühendislik Ekonomisi
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
2 Amortismanı Niye Hesaba Katıyoruz? Toplam gelir – masraflar : (Satılan malın maliyeti) ( Amortisman ) (işletme maliyeti/gideri) Vergiye tabi gelir - Gelir vergisi Net Gelir (Kar) İş Masrafı (Business Expense) : Amortisman, bir iş masrafı olarak görüldüğünden vergiye tabi geliri ( taxable income ) azaltır. Taşınmazın alındığı yıl değil, bir zaman periyodu içerisinde maliyet yansıtılır. İKT 321 Mühendislik Ekonomisi Amortisman kavramı Ekonomik Amortisman (Economic Depreciation) •Alış Bedeli – Piyasa Değeri (Purchase Price Market Value) • Fiziksel yıpranma ve teknolojinin eskimesinden kaynaklanır Muhasebe Amortismanı (Accounting Depreciation veya Asset Depreciation) • Maliyetin sistematik olarak zamana (amortisman ömrü) dağıtılması. • İş dünyasında kullanılan standart amortisman şeklidir. • Malın kullanılan bölümü kadar değer düşülür (ekonomik amortisman). İKT 321 Mühendislik Ekonomisi Amortismanda düşünülecek etkenler Maliyet Temeli (Cost basis veya depreciation basis): Ekipmanın sadece alım maliyeti değil, taşıma ve kurulma masrafları da dahil. Amortisman ömrü (Depreciable life) Hurda değeri (Salvage value) Amortisman metodu İKT 321 Mühendislik Ekonomisi Nelerin amortismanı yapılır? İş için kullanılan veya gelir üretmek için saklanan Bir (1) yıldan uzun, belli (sonsuz veya belirsiz olmayan) bir faydalı ömrü olan Zamanla eskiyen, çürüyen, biten, kullanılmaz hale gelen veya değer kaybeden Amortismanı yapılacak malın yukarıdaki 3 şartı da sağlaması gerekmektedir (bina, makine, ekipman, araçlar) . İKT 321
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 8

ikt321_12_08b - 16.02.2009 KT 321 Mhendislik Ekonomisi...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online