{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

ikt321_13_08b - 02.03.2009 KT 321 Mhendislik Ekonomisi...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
02.03.2009 1 İKT 321 Mühendislik Ekonomisi Proje Nakit Akışlarının Geliştirilmesi (Chapter 10) TOBB ETÜ Yatırım Kararının Adımları Yatırım fırsatlarının belirlenmesi Nakit akışlarının geliştirilmesi Yatırımın geçerli olup olmadığının değerlendirilmesi Proje seçimi Proje uygulaması Proje izleme ve kontrolü Bu bölüm vergi sonrası nakit akışının geliştirilmesi ile ilgilidir. İKT 321 Mühendislik Ekonomisi Nakit Akışı vs. Net Gelir Net gelir : Net gelir, firmanın karlılığını ölçmek için muhasebede kullanılan ve eşleme kavramını esas alan bir araçtır. Maliyetler gelirlerle eşleştirildikleri zaman gider sayılırlar. Girdi ya da çıktılar gerçek zamanlaması göz ardı edilir . Nakit akışı : Paranın zaman değeri göz önüne alındığında yakındaki para uzaktakine göre daha değerlidir, çünkü bu parayla yatırım yapılarak daha fazla para kazanılabilir. Dolayısıyla, proje karşılaştırmaları açısından nakit akışları daha geçerli verilerdir. İKT 321 Mühendislik Ekonomisi Proje Değerlendirmelerinde Neden Nakit Akışlarını Kullanıyoruz ? A B Y ıl 1 Net gelir Nakit akışı $1,000,000 1,000,000 $1,000,000 0 Y ıl2 2 Net gelir Nakit akışı 1,000,000 1,000,000 1,000,000 2,000,000 Her 2 şirket de (A & B) 2 yıl bayounca aynı net gelire ve toplam nakit miktarına sahip. Fakat, A şirketi her yıl $1 milyon kazanırken B şirketi 2. yılın sonunda $2 milyon kazanıyor . A şirketi 1. yılın sonunda $1 milyon yatırım yapabilecekken, B şirketinin yatırım yapmak için hiçbir şeyi yok. İKT 321 Mühendislik Ekonomisi
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
02.03.2009 2 Net Gelir Hesaplama – Nakit Akışı Tahmininde Başlangıç Noktası Brüt gelir Giderler Satılan malların maliyeti ( hasılat ) Amortisman İşletme giderleri Vergilendirilebilir gelir Gelir vergisi Net gelir Muhasebe kalemi İKT 321 Mühendislik Ekonomisi Örnek – Net Gelir Hesabı Proje tanımı : $28,000 maliyetli bir teçhizat alındı Brüt gelir : $50,000/y ıl Satılan malların maliyeti : $20,000/y ıl İşletme giderleri : $6,000/y ıl Amortisman metodu 7-y ıl MACRS Gelir vergisi oranı : 40% İlk yıl için net geliri hesaplaınız. Madde Miktar Brüt gelir ( hasılat ) $50,000 Giderler: Satılan malların maliyeti Amortisman İşletme giderleri 20,000 4,000 6,000 Vergilendirilebilir gelir 20,000 Vergi (40%) 8,000 Net gelir $12,000 İKT 321 Mühendislik Ekonomisi Sermaye Harcaması vs Amortisman Giderleri 0 1 2 3 4 5 6 7 8 0 8 7 6 7 3 4 1 2 $4,000 $6,850 $4,900 $3,500 $2,500 $2,500 $2,500 $1,250 $28,000 Sermaye harcaması ( fiili nakit akışı ) İzin verilen amortisman giderleri ( nakit akışı değil ) İKT 321 Mühendislik Ekonomisi Nakit Akışı vs Net Gelir Madde Gelir Nakit Akışı Brüt gelir ( hasılat) $50,000 $50,000 Giderler Satılan ürünlerin maliyeti Amortisman İşletme giderleri 20,000 4,000 6,000 -20,000 -6,000 Vergilendirilebilir gelir 20,000 Vergi (40%) 8,000 -8,000 Net gelir $12,000 Net nakit akışı $16,000 İKT 321 Mühendislik Ekonomisi
Background image of page 2
02.03.2009 3 Net Nakit Akışının Net Gelir Kullanılarak Tahmini $0 $50,000 $40,000 $30,000 $20,000 $10,000 $8,000 $6,000 $20,000 Net gelir Amortisman Gelir vergisi İşletme giderleri Satılan malların maliyeti Net Nakit akışı Brüt gelir $4,000 $12,000 Net
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}