ikt321_14_08b - 16.03.2009 KT 321 Mhendislik Ekonomisi rnek...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
16.03.2009 1 İKT 321 Mühendislik Ekonomisi Enflasyon ve Nakit Akışlarına Etkisi (Chapter 11) TOBB ETÜ Örnek – 2015 Yılında Çocuğunuzu Üniversiteye Göndermenin Maliyeti Ne Kadar Olacak? 2005 yılında 1 yıllık üniversite masrafı $17,800. Enflasyon nedeniyle üniversite masrafları yıllık %6.5 artmakta. Bu durumda 2015’te yıllık üniversite masrafı yaklaşık $33,413 olacaktır. İKT 321 Mühendislik Ekonomisi Enflasyon nedir? Enflasyonu nasıl ölçeriz? Eşdeğer hesaplamalarında enflasyon etkisini nasıl hesaba katarız? Enflasyon ve Ekonomik Analiz İKT 321 Mühendislik Ekonomisi Paranın Değeri Kazanma Gücü Satın Alma Gücü Kazanma gücü Satın alma gücü Yatırım fırsatı Azalma ( enflasyon ) Artma ( deflasyon ) Enflasyon Nedir? İKT 321 Mühendislik Ekonomisi Enflasyon, ürün ve servis fiyatlarındaki artış ve dolayısıyla da satın alma gücündeki azalma oranıdır.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
16.03.2009 2 1990 $100 1990 2006 $100 1990’da 50 tane Big Mac alabilirdiniz. 2006’da sadece 28.5 tane Big Mac alabilirsiniz. $2.00 / tane $ 3.50 / tane 75% Enflasyona bağlı fiyat değişimi 2006’daki $100’ın satın alma gücü 1990’daki $57’ın satın alma gücüne denktir. Satın Alma Gücü İKT 321 Mühendislik Ekonomisi 2004 2005 2006 2007 $100 2004 2005 2006 2007 $100 2005’te 63.69 galon içme suyu alabilirdiniz. 2006’da 80 galon içme suyu alabilirsiniz. $1.57 / galon $1.25 / galon Deflasyona bağlı fiyat değişikliği 20.38% Deflasyon İKT 321 Mühendislik Ekonomisi Enflasyon Terminolojisi - I İKT 321 Mühendislik Ekonomisi Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) (Producer Price Index, PPI): Endüstriyel fiyat değişiklikleri için kullanılan istatistiksel bir ölçüttür. Aylık olarak Türkiye İstatistik Enstitüsü tarafından belirlenir. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Consumer Price Incex, CPI): Genellikle halk tarafından tüketilen temel harcama ürünlerinin (yiyecek, ev gereksinimleri, giysi, ulaşım ve sağlık gibi) fiyatlarında zaman içerisinde meydana gelen değişiklikleri gösteren istatistiksel ölçüttür. Ortalama Enflasyon Oranı ( f ): birkaç yıllık bir süreçte gözlenen değişik enflasyon oranlarının etkilerini ifade eden tek bir orandır. Genel Enflasyon Oranı ( f ): Tipik bir pazar çantasındaki bütün ürünlerle ilgili TÜFE oranları dikkate alınarak hesaplanan ortalama enflasyon oranıdır. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE): Belli bir zamandaki sıradan bir “pazar çantası” içindeki ürün ve servislerin maliyetini daha önceki bir referans zamandaki maliyeti ile karşılaştırır. Bu referans zamana temel dönem denir. Pazar çantası Temel Dönem (1982-84) 2006 $100 $203.5 (Temmuz) TÜFE (2006) = 203.5 Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) İKT 321 Mühendislik Ekonomisi
Background image of page 2
16.03.2009 3 Verilenler: Temel Fiyat= $100 (yıl 0) Enflasyon oranı (yıl 1) = %4 Enflasyon oranı (yıl 2) = %8 2 yıl için ortalama enflasyon oranı ?
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 14

ikt321_14_08b - 16.03.2009 KT 321 Mhendislik Ekonomisi rnek...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online