ikt321_15_08b - 23.03.2009 1 İKT 321 Mühendislik...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: 23.03.2009 1 İKT 321 Mühendislik Ekonomisi Proje Riskini Tanımlama Yöntemleri (Konu 12) TOBB ETÜ Petrol Tahminlerinde Şans Önemlidir • Önerilen proje petrol fiyatlarına bağlıysa (havayolu şirketleri, UPS, FedEx ve petrol tabanlı üretim sektörü). • Dalgalanmaları ve belirsizliği analizlerinize nasıl yansıtırsınız? İKT 321 Mühendislik Ekonomisi Proje Riskinin Kökeni • Risk : kayıp potansiyeli. • Proje Riski : projenin NPW miktarının değişkenliği. • Risk Analizi : Bir yatırım projesinin çeşitli sonuçlarına olasılık atanması. İKT 321 Mühendislik Ekonomisi Proje Riskini Tanımlama Yöntemleri • Duyarlılık Analizi : Değiştiği zaman projenin kabul edilebilirliğine en fazla etki eden proje değişkenlerini belirlemek için kullanılır. • Başabaş Analiz : Belli bir proje değişkeninin, proje gelir ve giderlerini birbirine eşitleyecek değerini bulmak için kullanılır. • Senaryo Analizi : En iyi ve En kötü durumlar gibi bir veya daha fazla alternatif senaryoyu temel durumla karşılaştırarak uç veya en olası proje sonuçlarını belirlemek için kullanılır. İKT 321 Mühendislik Ekonomisi 23.03.2009 2 Duyarlılık Analizi – Örnek 12.1 Boston Metal Şirketi için Taşıma-Barındırma Projesi • Mali veriler: – Neredeyse kesin olarak bilinen • Gerekli yatırım = $125,000 • Proje ömrü = 5 yıl • Gelir vergisi oranı = %40 • MARR = %15 – Bilinmeyen ama tahmin edilen veriler (En Olası Değerler) • Değişken birim maliyet = $15/ünite • Talep miktarı = 2,000 ünite • Birim satış fiyatı = $50/ünite • Hurda değeri = $40,000 • Sabit maliyet = $10,000/Yıl • İstenen: Yatırımın kabul edilebilirliğini belirlemek. İKT 321 Mühendislik Ekonomisi En Olası verileri kullanarak Proje Nakit Akışı Beyannamesi Oluşturun – ―Temel Durum‖ 1 2 3 4 5 Gelirler: Birim fiyat 50 50 50 50 50 Talep (ünite) 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 Satış geliri $100,000 $100,000 $100,000 $100,000 $100,000 Masraflar: Değişken birim maliyet $15 $15 $15 $15 $15 Değişken maliyet 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 Sabit maliyet 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 Amortisman 17,863 30,613 21,863 15,613 5,575 Vergilendirilebilir gelir $42,137 $29,387 $38,137 $44,387 $54,425 Gelir vergisi(%40) 16,855 11,755 15,255 17,755 21,770 Net Gelir $25,282 $17,632 $22,882 $26,632 $32,655...
View Full Document

This note was uploaded on 11/23/2009 for the course ECON econ 320 taught by Professor Cemalettinöztürk during the Spring '09 term at Izmir University of Economics.

Page1 / 6

ikt321_15_08b - 23.03.2009 1 İKT 321 Mühendislik...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online