{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

1 Analog Sinyal Isleme - Analog Sinyal İşleme Mekatronik...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Analog Sinyal İşleme Mekatronik Sistemlerde Analog Sinyaller • Dönü ş türücüler [transducer]; sıcaklık, kuvvet, basınç, gerinim gibi fiziksel de ğ erleri elektrik sinyalleri ile ifade ederler. • Bu sinyaller akım veya (genellikle) voltaj ş eklinde analog sinyal lerdir. • Analog siyaller zamanla de ğ i ş ir [time varying] ve süreklidir [continuous]. • Ço ğ u zaman dönü ş türücü sinyalleri istedi ğ imiz özelliklere sahip de ğ ildir. Pratikte; • çok küçük (genellikle milivolt mertebesinde), • çok gürültülü (genellikle elektromanyetik parazit nedeniyle), İlkbahar 2008-2009 Dr. Yiğit Taşcıoğlu MAK450 Mekatroniğe Giriş http://mak.etu.edu.tr/dersler/mak450/ TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü • (tasarım ve/veya montaj hataları nedeniyle) yanlı ş bilgi ta ş ıyan , • (donanım tasarımından kaynaklanan) DC ofseti olan sinyallerle kar ş ıla ş ılır. • Bu sorunlardan ço ğ u analog sinyal i ş leme metodlarının kullanılması ile giderilir ve sinyalden istenilen bilgi elde edilir. • En basit ve en yaygın siyal i ş leme uygulaması analog voltaj sinyalinin büyüklü ğ ünü arttıran yükseltici dir [amplification]. • Di ğ er uygulamalara örnek olarak tersleme [inversion], türev alma [differentiation], integral alma [integration], toplama [addition], çıkarma [subtraction] ve kar ş ıla ş tırma [compasrison] sayılabilir. Analog Sinyal İşleme...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 10

1 Analog Sinyal Isleme - Analog Sinyal İşleme Mekatronik...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online