2 Sayi Sistemleri - Sayı Sistemleri Onluk...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Sayı Sistemleri Onluk Sistem(Taban)’de Sayılar [Decimal System] • 10 sembol (rakam) ile ifade edilir. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 • Onluk sistemde ifade edilen sayılarda basamak a ğ ırlıkları sa ğ dan sola do ğ ru 10 misli artarak ilerler. ... 10 3 10 2 10 1 10 ... binler yüzler onlar birler 2 4 9 1 2*10 3 + 4*10 2 + 9*10 1 + 1*10 = 2491 İlkbahar 2008-2009 Dr. Yiğit Taşcıoğlu MAK450 Mekatroniğe Giriş http://mak.etu.edu.tr/dersler/mak450/ TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü Sekizlik Sistem(Taban)’de Sayılar [Octal System] • 8 sembol (rakam) ile ifade edilir. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 • Sekizlik sistemde ifade edilen sayılarda basamak a ğ ırlıkları sa ğ dan sola do ğ ru 8 misli artarak ilerler. ... 8 3 8 2 8 1 8 sekizlik → 4 6 7 3 = 4673 onluk → 4*8 3 + 6*8 2 + 7*8 1 + 3*8 = 2491 Sayı Sistemleri Onaltılık Sistem(Taban)’de Sayılar [Hexadecimal System] • 16 sembol ile ifade edilir. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F • Onaltılık sistemde ifade edilen sayılarda basamak a ğ ırlıkları sa ğ dan sola do ğ ru 16 misli artarak ilerler. • Onaltılık sistem, kompakt bir ifade ş ekli oldu ğ undan, mikroi ş lemci-tabanlı sistemler için program- ... 16 3 16 2 16 1 16 onaltılık → 9 B B = 9BB onluk → 0*16 3 + 9*16 2 + 11*16 1 + 11*16 = 2491 İlkbahar 2008-2009 Dr. Yiğit Taşcıoğlu MAK450 Mekatroniğe Giriş...
View Full Document

This note was uploaded on 11/23/2009 for the course MAK mak420 taught by Professor Tevfik denir during the Spring '09 term at University of Economics and Technology.

Page1 / 6

2 Sayi Sistemleri - Sayı Sistemleri Onluk...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online