{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

3 Sayisal Devreler - Sayısal Devreler Sinyaller Analog...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Sayısal Devreler Sinyaller Analog Sinyaller • sürekli [continuous] ölçek • ∞ seviye Sayısal (Dijital) Sinyaller • süreksiz [discrete] ölçek İlkbahar 2008-2009 Dr. Yiğit Taşcıoğlu MAK450 Mekatroniğe Giriş http://mak.etu.edu.tr/dersler/mak450/ TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü • genellikle 2 seviye Sayısal Cihazlar • Sayısal giri ş sinyallerini sayısal çıkı ş sinyal(ler)ine dönü ş türürler. • Fonksiyonlarına göre iki ana kategoriye ayrılırlar. • Çıkı ş sinyalinin, giri ş sinyallerinin anlık durumlarına ba ğ lı oldu ğ u birle ş ik mantıklı [combinational logic] cihazlar. • Çıkı ş sinyalinin, giri ş sinyallerinin zamanlamasına ve/veya sırasına ba ğ lı oldu ğ u ardı ş ık mantıklı [sequential logic] cihazlar. Sayısal Devreler Birle ş ik Mantıklı Cihazlar (Mantık Kapıları) A C = NOT A C 1 1 A B C B A C + = OR NOR A B C 1 1 1 1 1 1 1 A B C 1 A C = BUFFER A C 1 1 İlkbahar 2008-2009 Dr. Yiğit Taşcıoğlu MAK450 Mekatroniğe Giriş http://mak.etu.edu.tr/dersler/mak450/ TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü B A C ⋅ = AND B A C ⋅ = NAND 1 1 1 1 1 A B C 1 1 1 1 1 1 1 B A C + = B A B A B A C ⋅ + ⋅ = ⊗ = XOR 1 1 1 1 A B C 1 1 1 1 1 1 Sayısal Devreler Zamanlama Diyagramları • Karma ş ık mantık devrelerinin analizinde kullanılan görsel bir yöntemdir....
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 10

3 Sayisal Devreler - Sayısal Devreler Sinyaller Analog...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online