4 Veri Saglama - Veri Salama [Data Acquisition] Ortamdan...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Dr. Yiğit TAŞCIOĞLU TOBB ETÜ Makina Mühendisliği Bölümü MAK450 Mekatroniğe Giriş (08-09/2) http://www.mak.etu.edu.tr/dersler/mak450 Veri Sağlama [Data Acquisition] Ortamdan alınan analog veriyi görüntüleyip saklamak için. .. Kayıt aygıtları [Chart recorders]: Osiliskop: Mikroişlemci veya Bilgisayar: Kompakt depolama, yüksek hassasiyet, gerçek zamanda kontrol, sonradan işleyebilme
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Dr. Yiğit TAŞCIOĞLU TOBB ETÜ Makina Mühendisliği Bölümü MAK450 Mekatroniğe Giriş (08-09/2) http://www.mak.etu.edu.tr/dersler/mak450 Örnekleme [Sampling] Analog verinin dijital ortamda (örn. mikroişlemci, bilgisayar) kullanılması için dijital kodlanmış değerlere dönüştürülmesi gerekir. Dönüştürmenin ilk aşaması olan örnekleme analog sinyalin kesikli-zamanda [discrete-time] numerik olarak değerlendirilmesidir. Örnekleme sonucunda sayısallaştırılmış sinyal [digitized signal] ortaya çıkar. Sayısallaştırılmış sinyal, analog sinyali yaklaşık olarak ifade eden sayılar dizisidir. SORU)
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 11/23/2009 for the course MAK mak420 taught by Professor Tevfik denir during the Spring '09 term at University of Economics and Technology.

Page1 / 8

4 Veri Saglama - Veri Salama [Data Acquisition] Ortamdan...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online