6 Hareketlendiriciler - Dr Yiğit TAŞCIOĞLU TOBB ETÜ...

Info iconThis preview shows pages 1–6. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Dr. Yiğit TAŞCIOĞLU TOBB ETÜ Makina Mühendisliği Bölümü MAK450 Mekatroniğe Giriş (08-09/2) http://www.mak.etu.edu.tr/dersler/mak450 Elektrik Motorları DC Motorlar Fırçalı Adım Fırçasız Sabit mıknatıslı Değişken relüktanslı Bileşik sarımlı Shunt (Paralel) Sarımlı Seri sarımlı Sabit mıknatıslı Değişken relüktanslı Sabit mıknatıslı AC Motorlar Tek fazlı Çok fazlı İndüksiyon Senkron İndüksiyon Senkron Dr. Yiğit TAŞCIOĞLU TOBB ETÜ Makina Mühendisliği Bölümü MAK450 Mekatroniğe Giriş (08-09/2) http://www.mak.etu.edu.tr/dersler/mak450 Elektrik Motorları Dr. Yiğit TAŞCIOĞLU TOBB ETÜ Makina Mühendisliği Bölümü MAK450 Mekatroniğe Giriş (08-09/2) http://www.mak.etu.edu.tr/dersler/mak450 Elektrik Motorları 2 KUTUPLU ELEKTRİK MOTORU 3 KUTUPLU ELEKTRİK MOTORU Dr. Yiğit TAŞCIOĞLU TOBB ETÜ Makina Mühendisliği Bölümü MAK450 Mekatroniğe Giriş (08-09/2) http://www.mak.etu.edu.tr/dersler/mak450 Elektrik Motorları 12 KUTUPLU ELEKTRİK MOTORU 6 KUTUPLU ELEKTRİK MOTORU Dr. Yiğit TAŞCIOĞLUDr....
View Full Document

This note was uploaded on 11/23/2009 for the course MAK mak420 taught by Professor Tevfik denir during the Spring '09 term at University of Economics and Technology.

Page1 / 16

6 Hareketlendiriciler - Dr Yiğit TAŞCIOĞLU TOBB ETÜ...

This preview shows document pages 1 - 6. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online