7 Kontrolculer - Kontrol Yaplar Analog devreler Dijital...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Dr. Yiğit TAŞCIOĞLU TOBB ETÜ Makina Mühendisliği Bölümü MAK450 Mekatroniğe Giriş (08-09/2) http://www.mak.etu.edu.tr/dersler/mak450 Kontrol Yapıları Analog devreler Dijital devreler/cihazlar Programlanabilir Mantık Kontrolü (PLC) [Programmable Logic Controller] Mikrokontrolcüler ve Dijital Sinyal İşleyiciler (DSP) [Digital Signal Processor] Minikontrolcüler Tek-kartlı bilgisayarlar [Single-board computers] Kişisel Bilgisayarlar (PC)
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Dr. Yiğit TAŞCIOĞLU TOBB ETÜ Makina Mühendisliği Bölümü MAK450 Mekatroniğe Giriş (08-09/2) http://www.mak.etu.edu.tr/dersler/mak450 Analog Devreler Birçok basit mekatronik tasarımda, eyleyici cıkışlarının analog algılayıcı sinyallerine göre uygulanması gerekir. Op-amplar ve transistörler gibi analog devre elemanları ile kurulabilecek analog sinyal işleme devreleri ile kontrol uygulanabilir. Op-amplar yükseltici olarak kullanılabileceği gibi; toplama, çıkarma, türev, integral alma gibi matematiksel işlemler yapmak için de kullanılabilirler. Analog kontrolcülerin tasarımı ve uygulaması genellikle kolay olmakla beraber, bu kontrolcüler mikroişlemci tabanlı sistemlerden daha düşük maliyetli de olabilir.
Background image of page 2
Dr. Yiğit TAŞCIOĞLU TOBB ETÜ Makina Mühendisliği Bölümü MAK450 Mekatroniğe Giriş (08-09/2) http://www.mak.etu.edu.tr/dersler/mak450 Dijital Devreler/Cihazlar Ardışık ve/veya birleşik mantıklı birkaç entegre devre kullanılarak basit dijital kontrol uygulanabilir. Programlanabilir Mantık Dizileri ( PLA ) [ Programmable Logic Array ] ile karmaşık Boolean işlemleri tek bir entegre devre ile yapılabilir. Field-Programmable Gate Array ( FPGA ) mantık kapısı tabanlı bir cihazdır. PLA lerdeki gibi çok sayıda ayarlanabilir mantık kapısı bulunur. Ayrıca, PLA lerden farklı olarak; bellek, I/O portları, aritmetik fonksiyonlar ve mikrokontrolcülerde bulunan bazı diğer özelliklere de sahip olabilirler. FPGA ler genellikle yüksek-seviye programlama dilleri ile programlanır. Bazı
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 11/23/2009 for the course MAK mak420 taught by Professor Tevfik denir during the Spring '09 term at University of Economics and Technology.

Page1 / 14

7 Kontrolculer - Kontrol Yaplar Analog devreler Dijital...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online