BJT dc analizleri - BLM 5 5 TRANSSTRLERN DC ANALZ Konular:...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
5 TRANS İ STÖRLER İ N DC ANAL İ Z İ Konular: 5.1 Transistörde DC çal ı ş ma noktas ı 5.2 Transistörde temel polarama 5.3 Beyz polarma 5.4 Gerilim bölücülü polarma devresi 5.5 Geribeslemeli polarma devresi 5.6 Onar ı m Amaçlar: Yükselteç tasar ı m ı nda dc çal ı ş ma noktas ı n ı n önemi Yükselteçlerde dc polarma ve analizi Yükselteçlerde kararl ı çal ı ş ma için çe ş itli polarma yöntemleri Bu bölümde transistörün yükselteç olarak nas ı l çal ı ş t ı r ı laca ğ ı n ı ö ğ reneceksiniz. Yükselteç tasar ı m ı nda dc polarma ak ı m ve gerilimlerinin analizini yapacak ve kararl ı bir çal ı ş ma için yöntemler geli ş tireceksiniz. B ÖLÜM 5
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
127 5.1 DC ÇALI Ş MA NOKTASI Bir transistör yükselteç (amplifikatör) olarak çal ı ş abilmesi için dc polarma gereksinim duyar. Do ğ rusal ve verimli bir çal ı ş ma için transistörlü yükselteç devresinde polarma ak ı m ve gerilimleri iyi seçilmeli veya hesaplanmal ı d ı r. Bu durum bir önceki bölümde belirtilmi ş ti. Bu bölümde; yükselteçlerde düzgün ve verimli bir çal ı ş ma için gerekli analizler yap ı lacakt ı r. Bu analizlerde dc yük hatt ı ve çal ı ş ma noktas ı (Q) gibi kavramlar ı n önemini ve özelliklerini kavrayacaks ı n ı z. DC Polarma ve Çal ı ş ma Noktas ı Transistörlü yükselteç; giri ş inden uygulanan i ş aretleri yükselterek ç ı k ı ş ı na aktarmak üzere tasarlanm ı ş bir devredir. Transistör, yükselteç olarak çal ı ş abilmesi için dc polarma gerilimlerine gereksinim duyar. Transistöre uygulanan polarma gerilimleri ç ı k ı ş karakteristi ğ i üzerinde transistörün çal ı ş ma noktas ı n ı belirler. Transistörün sahip oldu ğ u polarma ak ı m ve gerilim de ğ erini gösteren bu nokta “çal ı ş ma noktas ı ya da “Q noktas ı olarak adland ı r ı l ı r. Ş ekil-5.1’de bir transistörün ç ı k ı ş karakteristi ğ i üzerinde çe ş itli çal ı ş ma noktas ı örnekleri verilmi ş tir. Örne ğ in dc polarma gerilimleri uygulanmasa idi transistörün çal ı ş ma noktas ı Q 1 olurdu. Bu durumda transistör tümüyle kapal ı olur ve giri ş inden uygulanan i ş aretleri yükseltmez idi. V CE (V) I C (mA) V CE2 V CE3 V CE4 I C4 I C3 I C2 Q 2 Q 3 Q 4 Q 1 Ş ekil-5.1 Transistör için e ş itli çal ı ş ma noktas ı örnekleri Transistöre polarma gerilimleri uyguland ı ğ ı nda ise çal ı ş ma noktalar ı ş ekil üzerinde belirtilen Q 2 , Q 3 ve Q 4 noktalardan birinde olabilirdi. Bu çal ı ş ma noktalar ı nda transistör do ğ al olarak yükselteç olarak çal ı ş acakt ı r. Dolay ı s ı yla giri ş inden uygulanan i ş areti yükselterek ç ı k ı ş ı na aktaracakt ı r. Transistör ç ı k ı ş ı ndan al ı nan i ş aret de nispeten bozulma olmayacakt ı r. Bu durum ş ekil-5.2 üzerinde ayr ı nt ı l ı olarak gösterilmi ş tir. Örne ğ in ş ekil- 5.2.a’da transistörün çal ı ş ma noktas ı uygun seçilmi ş ve lineer bir yükseltme sa ğ
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 11/23/2009 for the course ELE ele295 taught by Professor Ekolerol during the Spring '09 term at University of Economics and Technology.

Page1 / 34

BJT dc analizleri - BLM 5 5 TRANSSTRLERN DC ANALZ Konular:...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online