{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Bobin - TEMEL ELEKTRONK BLM 3 Kaya BOBNLER SABT BOBNLER VE...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
30 BOB İ NLER SAB İ T BOB İ NLER VE YAPILARI Bobin bir yal ı tkan makara (mandren veya karkas) üzerine belirli say ı daki sar ı lm ı ş tel grubudur. Kullan ı m yerine göre, makara içerisi bo ş kal ı rsa haval ı bobin, demir bir göbek (nüve) geçirilirse nüveli bobin d ı verilir. Bobinin her bir sar ı m ı na spir denir. Ş ekil 1.28' de bobin sembolleri verilmi ş tir. A ş a ğ ı daki üst s ı rada bulunan semboller eski alt s ı rada bulunan semboller yeni gösterilim ş eklidir. Ş ekil 1.27 - De ğ i ş ik Bobin Sembolleri BOB İ NDEK İ ELEKTR İ KSEL OLAYLAR Bilindi ğ i gibi bir iletkenden ak ı m geçirildi ğ inde, iletken etraf ı nda bir magnetik alan olu ş ur. Bu alan ka ğ ı t üzerinde daireler ş eklindeki kuvvet çizgileri ile sembolize edilir. Bir bobinden AC ak ı m geçirildi ğ inde, Ş ekil 1.29' da görüldü ğ ü gibi bobin sarg ı lar ı n ı çevreleyen bir magnetik alan olu ş ur. Ak ı m büyüyüp küçülü ş üne ve yön de ğ i ş tirmesine ba ğ l ı olarak bobinden geçen kuvvet çizgileri ço ğ al ı p azal ı r ve yön de ğ i ş tirir. Bobine bir DC gerilim uygulan ı rsa, magnetik alan meydana gelmeyip bobin devrede bir direnç özelli ğ i gösterir. B ÖLÜM 3
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
31 TEMEL ELEKTRON İ K K a y a Ş ekil 1.29 - içinden ak ı m geçen bobindeki Magnetik alan kuvvet çizgileri ZIT ELEKTRO MOTOR KUVVET İ (EMK) Bobin içerisindeki kuvvet çizgilerinin de ğ i ş imi, bobinde z ı t elektromotor kuvvet (z ı t EMK Ez) ad ı verilen bir gerilim endükler. Bu gerilimin yönü Ş ekil 1.30 'da gösterilmi ş oldu ğ u gibi kaynak gerilimine ters yöndedir. Dolay ı s ı yla da z ı t EMK, bobinden, kaynak geriliminin olu ş turdu ğ u ak ı ma ters yönde bir ak ı m ak ı tmaya çal ı ş ı r. Bu nedenledir ki, kaynak geriliminin olu ş turdu ğ u "I" devre ak ı m ı , ancak T/4 periyot zaman ı kadar geç akmaya ba ş lar. Z ı t EMK 'n ı n i ş levi, LENZ kanunu ile ş öyle tan ı mlanm ı ş t ı r. LENZ kanununa göre z ı t EMK, büyümekte olan devre ak ı m ı n ı küçültücü, küçülmekte olan devre ak ı m ı n ı ise büyültücü yönde etki yapar. END İ KT İ F REAKTANS (X) Bobinin, içinden geçen AC ak ı ma kar ş ı gösterdi ğ i dirence endüktif reaktans denir. Endüktif reaktans X L ile gösterilir. Birimi " Ohm " dur. Ş öyle ifade edilir: : Aç ı sal h ı z f: Uygulana AC gerilimin frekans ı birimi, Herzt (Hz) 'dir. L: Bobinin endüktans ı olup birimi, Henry (H) 'dir.
Background image of page 2
32 TEMEL ELEKTRON İ K K a y a Ş ekil 1.30. Z ı t EMK 'n ı n etkisi a) AC kaynak geriliminin pozitif alternans ı ndaki devre ak ı m ı . b) Kaynak gerilimi (v), devre ak ı m ı (i) ve z ı t EMK (Ez) aras ı ndaki ba ğ ı nt ı "L" nin de ğ eri bobinin yap ı s ı na ba ğ l ı d ı r. Bobinin sar ı m say ı s ı ve kesit alan ı ne kadar büyük olursa, "L" o kadar büyük olur.
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 20

Bobin - TEMEL ELEKTRONK BLM 3 Kaya BOBNLER SABT BOBNLER VE...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online