DC Güç Kaynakları

DC Güç...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
ANALOG ELEKTRON İ K - II Kaplan DC Güç Kaynaklar ı Konular: 5.1 DC Güç Kaynaklar ı 5.2 Transistörlü Gerilim Kaynaklar ı 5.3 Tümdevre Gerilim Kaynaklar ı 5.4 Anahtarlamal ı Gerilim Kaynaklar ı Amaçlar: Bu bölümü bitirdi ğ inizde a ş a ğ ı da belirtilen konular hakk ı nda ayr ı nt ı l ı bilgiye sahip olacaks ı n ı z. ± DC güç kaynaklar ı n ı n temel yap ı s ı ve genel prensipleri, ± Gerilim regülasyonu ve önemi ± Transistörlü paralel ve seri gerilim regülasyonu ± Tümdevre pozitif gerilim regülatörlerinin özellikleri ve uygulamalar ı ± Tümdevre negatif gerilim regülatörlerinin temel özellikleri ve uygulamalar ı ± Tümdevre ayarlanabilir gerilim regülatörlerinin temel özellikleri ve uygulamalar ı ± Anahtarlamal ı gerilim regülatörleri B ÖLÜM 5
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
103 ANALOG ELEKTRON İ K - II Kaplan 5.1 DC GÜÇ KAYNAKLARI Tüm elektronik cihazlar çal ı ş mak için bir DC güç kayna ğ ı na (DC power supply) gereksinim duyarlar. Bu gerilimi elde etmenin en pratik ve ekonomik yolu ş ehir ş ebekesinde bulunan AC gerilimi, DC gerilime dönü ş türmektir. Dönü ş türme i ş lemi Do ğ rultmaç (redresör) olarak adland ı r ı lan cihazlarla gerçekle ş tirilir. Do ğ rultmaç veya DC Güç kayna ğ ı (DC power supply) denilen cihazlar, basitten karma ş ı ğ a do ğ ru birkaç farkl ı yöntemle tasarlanabilir. Bu bölüm; bir dc güç kayna ğ ı n ı n genel yap ı s ı içerisinde a ş a ğ ı daki konulardan olu ş maktad ı r. Temel dc Güç Kayna ğ ı Transformatörler Do ğ rultmaç ve Filtre devreleri Regülasyon i ş lemi Temel DC Güç Kayna ğ ı (Power Supply) Bilindi ğ i gibi bütün elektronik cihazlar (radyo, teyp, tv, bilgisayar v.b gibi) çal ı ş mak için bir dc enerjiye gereksinim duyarlar. dc enerji, pratik olarak pil veya akülerden elde edilir. Bu oldukça pahal ı bir çözümdür. dc enerji elde etmenin di ğ er bir alternatifi ise ş ehir ş ebekesinden al ı nan ac gerilimi kullanmakt ı r. Ş ebekeden al ı nan ac formdaki sinüsoydal gerilim, dc gerilime dönü ş türülür. Bu i ş lem için dc güç kaynaklar ı kullan ı l ı r. Temel bir dc güç kayna ğ ı n ı n blok ş emas ı ş ekil-5.1’de görülmektedir. Sistem; do ğ rultucu, filtre ve regülatör (regulator) devrelerinden olu ş maktad ı r. Sistem giri ş ine uygulanan acgerilim (genellikle ş ehir ş ebeke gerilimi), bir transformatör yard ı m ı yla istenilen gerilim de ğ erine dönü ş türülür. Transformatör ç ı k ı ş ı ndan al ı nan bu ac gerilim, do ğ rultmaç devreleri kullan ı larak do ğ rultulur. Do ğ rultulan gerilim, ideal bir dc gerilimden uzakt ı r ve az da olsa dalgalanmalar (r ı p ı l) içerir. Filtre devreleri tam bir dc gerilim elde etmek ve r ı p ı l faktörünü minimuma indirmek için kullan ı l ı r. İ deal bir dc gerilim elde etmek için kullan ı lan son kat ise regülatör düzenekleri içerir. Sistemi olu ş turan bloklar ı s ı ra ile k ı saca inceleyelim.
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 24

DC Güç...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online