Diferansiyel Yükselteç Uyg

Diferansiyel...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
11 ANALOG ELEKTRON İ K - II Kaplan D İ FERANS İ YEL YÜKSELTEÇ UYGULAMALARI KONU: Transistörlü Diferansiyel Yükseltecin İş leyi ş i tan ı t ı lacak ve örnek bir uygulama devresi incelenecektir. GEREKL İ DONANIM: Güç Kayna ğ ı : 12VDC Osilaskop (çift kanall ı ) Say ı sal veya Analog Multimetre Transformatör: N1:1600 N2:2x525 Sar ı m Transistor: 3xBC108C NTC: Negatif Is ı Katsay ı l ı Direnç Direnç: 100 , 150 , 1K , 2K2 , 2x4K7 , 10K , 47K Potansiyometre: 470 , 10K ÖN B İ LG İ : Bölüm-1’de diferansiyel yükselteç devresi ayr ı nt ı lar ı ile incelenmi ş ti. Bu bölümde; DC polarma gerilimleri sabit olarak ayarlanm ı ş diferansiyel yükseltecin diferansiyel kazanc ı n ı inceleyece ğ iz. Bunun için ş ekil-2.1'deki devre geli ş tirilmi ş tir. Devrenin en önemli özelli ğ i ortak mod ve diferansiyel çal ı ş man ı n bir transformatör yard ı m ı ile gerçekle ş tirilmesidir. Diferansiyel yükseltecin giri ş i ş aretleri bir transformatör üzerinden uygulanm ı ş t ı r. Transformatör yard ı m ı ile yükseltecin diferansiyel mod'da ve ortak mod'da çal ı ş mas ı sa ğ lanabilir. DENEY: 1 D İ FERANS İ YEL YÜKSELTEÇ: Bu deneyde diferansiyel yükseltecin diferansiyel ve ortak mod'da çal ı ş mas ı incelenecektir. Çal ı ş malarda kullan ı lacak diferansiyel yükselteç devresi ş ekil-2.1’de verilmi ş tir. B ÖLÜM 2
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
12 ANALOG ELEKTRON İ K - II Kaplan Ş ekil-2.1 Transistörlü Diferansiyel Yükselteç Devresi DENEY İ N YAPILI Ş I: Ş ekil-2.1'deki diferansiyel yükselteç devresini deney seti üzerine kurunuz. İş aret üretecinin ç ı k ı ş ı n ı 100mVp-p de ğ erine ayarlayarak, 1KHz'lik sinusoydal bir gerilimi devre giri ş ine transformatör üzerinden uygulay ı n ı z. Her iki transistörün (Q1 ve Q2) beyz ve kollektör gerilimlerini osilaskopta gözleyiniz.
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 6

Diferansiyel...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online