Diyot - TEMEL ELEKTRONK BLM 5 Kaya DYOT ETLER 1 2 3 4 5 6...

Info iconThis preview shows pages 1–5. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
71 TEMEL ELEKTRON İ K Kaya D İ YOT ÇE Şİ TLER İ 1) KR İ STAL D İ YOT 2) ZENER D İ YOT 3) TÜNEL D İ YOT 4) I Ş IK YAYAN D İ YOT (LED) 5) FOTO D İ YOT 6) AYARLANAB İ L İ R KAPAS İ TEL İ D İ YOT (VARAKTÖR - VAR İ KAP) D İĞ ER D İ YOTLAR 1) M İ KRODALGA D İ YOTLARI 2) GUNN D İ YOTLARI 3) IMPATT (AVALAN Ş ) D İ YOT 4) BARITT (SCHOTTKY) D İ YOT 5) AN İ TOPARLANMALI D İ YOT 6) P İ N D İ YOT 7) BÜYÜK GÜÇLÜ D İ YOTLAR B ÖLÜM 5
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
72 TEMEL ELEKTRON İ K Kaya D İ YOTUN TEMEL YAPISI D İ YOT NED İ R? Diyotlar, yaln ı zca bir yönde ak ı m geçiren devre eleman ı d ı r. Di ğ er bir deyimle, bir yöndeki dirençleri ihmal edilebilecek kadar küçük, öbür yöndeki dirençleri ise çok büyük olan elemanlard ı r. Direncin küçük oldu ğ u yöne "do ğ ru yön" ,büyük oldu ğ u yöne "ters yön" denir. Diyot sembolü , a ş a ğ ı da görüldü ğ ü gibi, ak ı m geçi ş yönünü gösteren bir ok ş eklindedir. Diyot Sembolü: Ayr ı ca, diyodun uçlar ı pozitif ( + ) ve negatif ( - ) i ş aretleri ile de belirlenir. "+" ucu anot , "-" uca katot denir. Diyodun anaduna, gerilim kayna ğ ı n ı n pozitif (+) kutbu, katoduna kayna ğ ı n negatif (-) kutbu gelecek ş ekilde gerilim uyguland ı ğ ı nda diyot iletime geçer. Diyodun kullan ı m alanlar ı : Diyotlardan, elektrik alan ı nda redresör (do ğ rultucu), elektronikte ise; do ğ rultucu,detektör, modülatör, limitör, anahtar olarak çe ş itli amaçlar için yararlan ı lmaktad ı r. Diyotlar ı n Grupland ı r ı lmas ı : Diyotlar ba ş l ı ca üç ana gruba ayr ı l ı r: 1) Lamba diyotlar 2) Metal diyotlar 3) Yar ı iletken diyotlar
Background image of page 2
73 TEMEL ELEKTRON İ K Kaya 1. LAMBA D İ YOTLAR Lamba diyotlar en yayg ı n biçimde redresör ve detektör olarak kullan ı lm ı ş t ı r. S ı cak katotlu lamba, civa buharl ı ve tungar lambalar bu gruptand ı r. Ş ekil 3.1 'de s ı cak katotlu lamba diyodun iç görünü ş ü ve çal ı ş ma ş ekli verilmi ş tir. Ş ekilde görüldü ğ ü gibi ı s ı nan katotdan f ı rlayan elektronlar atom taraf ı ndan çekilmekte ve devreden tek yönlü bir ak ı m ak ı ş ı sa ğ lanmaktad ı r. Eskiden kalanlar ı n d ı ş ı nda bu tür diyotlar art ı k kullan ı lmamaktad ı r. 2.METAL D İ YOTLAR Bak ı r oksit (CuO) ve selenyumlu diyotlar bu gruba girmektedirler. Bak ı r oksitli diyotlar ölçü aletleri ve telekominikasyon devreleri gibi küçük gerilim ve küçük güçle çal ı ş an devrelerde, selenyum diyotlar ise birkaç kilowatt 'a kadar ç ı kan güçlü devrelerde kullan ı l ı r. Ş ekil 3.2 'de metal diyotlar ı n kesiti gösterilmi ş tir.
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
74 TEMEL ELEKTRON İ K Kaya 3. YARI İ LETKEN D İ YOTLAR Yar ı iletken diyotlar ı , P ve N tipi germanyum veya Silikon yar ı iletken kristallerinin baz ı i ş lemler uygulanarak bir araya getirilmesiyle elde edilen diyotlard ı r. Hem elektrikte hemde elektronikte kullan ı lmaktad ı r. Ş ekil 3.3 'te tipik bir örnek olarak kuvvetli ak ı mda kullan ı lan bir silikon diyot verilmi ş tir.
Background image of page 4
Image of page 5
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 15

Diyot - TEMEL ELEKTRONK BLM 5 Kaya DYOT ETLER 1 2 3 4 5 6...

This preview shows document pages 1 - 5. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online