{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Elektrik Akımı

Elektrik Akımı -...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
1 TEMEL ELEKTRON İ K Kaya
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
2 ELEKTR İ K AKIMI ELEKTR İ K AKIMI NASIL OLU Ş UR ? Bilindi ğ i gibi metallerin atomlar ı ndaki elektron say ı lar ı metalin türüne göre de ğ i ş ir. İ letken metallerin atomlar ı n ı n son yörüngelerinde 4 'den az elektron bulunur. Atomlar bu elektronlar ı 8 'e tamamlayamad ı klar ı için serbest b ı rak ı rlar. Bu yüzden bir İ letken maddede milyonlarca serbest elektron bulunur. Bu iletkenlere gerilim uyguland ı ğ ı nda elektronlar negatif (-) 'den pozitif (+) yönüne do ğ ru hareket etmeye ba ş lar. Bu harekete "Elektrik Ak ı m ı " denir. Birimi ise "Amper" 'dir. İ letkenin herhangi bir noktas ı ndan 1 saniyede 6.25*10^18 elektron geçmesi 1 Amperlik ak ı ma e ş ittir. Ak ı mlar "Do ğ ru Ak ı m" (DC) ve "Alternatif Ak ı m" (AC) olarak ikiye ayr ı l ı r. Do ğ ru Ak ı m (DC) : Do ğ ru ak ı m ı n k ı sa tan ı m ı "Zamana ba ğ l ı olarak yönü ve ş iddeti de ğ i ş meyen ak ı ma do ğ ru ak ı m denir." ş eklindedir. Do ğ ru ak ı m genelde elektronik devrelerde kullan ı l ı r. En ideal do ğ ru ak ı m en sabit olan ı d ı r. En sabit do ğ ru ak ı m kaynaklar ı da pillerdir. Alternatif Ak ı m (AC) : Alternatifin kelime anlam ı "De ğ i ş ken" dir. Alternatif ak ı m ı n k ı sa tan ı m ı ise "Zamana ba ğ l ı olarak yönü ve ş iddeti de ğ i ş en ak ı ma alternatif ak ı m denir." ş eklindedir. Alternatif ak ı m büyük elektrik devrelerinde ve yüksek güçlü elektrik motorlar ı nda kullan ı l ı r. Evlerimizdeki elektrik alternatif ak ı m s ı n ı f ı na girer. Buzdolab ı , çama ş ı r makinesi, bula ş ı k makinesi, klima ve vantilatörler do ğ rudan alternatif ak ı mla çal ı ş ı rlar. Televizyon, müzik seti ve video gibi cihazlar ise bu alternatif ak ı m ı do ğ ru ak ı ma çevirerek kullan ı rlar. B ÖLÜM 1
Background image of page 2
3 TEMEL ELEKTRON İ K Kaya DO Ğ RU VE ALTERNAT İ F AKIMIN KAR Ş ILA Ş TIRILMASI Elektrik enerjisi, alternatif ak ı m ve do ğ ru ak ı m olarak iki ş ekilde üretilir. Bugün kullan ı lan elektrik enerjisinin %90’ ı ndan fazlas ı alternatif ak ı m olarak üretilmektedir. Bunun çe ş itli nedenleri vard ı r. Bunlar ı s ı ra ile inceleyelim. Elektrik enerjisinin uzak mesafelere ekonomik olarak iletilmesi için yüksek gerilimlere ihtiyaç vard ı r. Belirli bir güç, mesafe ve kay ı p için iletim hatt ı n ı n kesiti, kullan ı lan gerilimin karesi ile ters orant ı l ı olarak de ğ i ş ir. Do ğ ru ak ı m ı n elde edilmesinde kullan ı lan dinamolar (D.A. jeneratörü) yüksek gerilimli olarak yap ı lamazlar. Komütasyon zorluklar ı ndan dolay ı , ancak 1500 volta kadar D.A üreten genaratörler yap ı labilmi ş tir. Alternatif ak ı m üreten alternatörlerden ise 230, 6300, 10500 ve 20000 volt gibi yüksek gerilimler elde edilebildi ğ i gibi, transformatör denilen statik makinelerle bu gerilimleri 60 kV, 100 kV ve daha yüksek gerilimlere yükseltmek de mümkündür.
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 20

Elektrik Akımı -...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online