{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Güç Kaynakları

Güç...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
126 GÜÇ KAYNAKLARI Güç kayna ğ ı , genel tan ı m ı yla, bir enerji üreticisidir . Bu enerji elektrik enerjisi oldu ğ u gibi, mekanik, ı s ı ve ı ş ı k enerjisi ş eklinde de olabilir. Konumuz elektronik oldu ğ u için biz elektronik devreler için gerekli güç kayna ğ ı olan DO Ğ RULTUCULAR incelenecektir. Do ğ rultucu nedir? AC gerilimi DC gerilime çeviren güç kaynaklar ı d ı r. Elektronikte kullan ı lan do ğ rultucular ı n yararland ı ğ ı .ac gerilim, ş ehir ş ebekesinden al ı nan 220 Volt 'luk gerilimdir. Bu gerilim Ş ekil 1.5 'de görüldü ğ ü gibi sinüzoidal olarak de ğ i ş ir. İ yi bir do ğ rultucudan beklenen, AC geriliminden, hiç dalgalanmas ı olmayan ve istenilen de ğ erde bir DC gerilim olu ş turmakt ı r. Buradaki "+" ve "-" de ğ erlendirilmesi kayna ğ ı n topra ğ a ba ğ lanan ucu ile yap ı lmaktad ı r. Kayna ğ ı n (-) ucu topra ğ a ( ş aseye) ba ğ lan ı rsa,besleme gerilimi (+) pozitif olarak kullan ı l ı r. Veya bunun tersi olur. Genellikle "-" negatif uç topra ğ a ba ğ lan ı r. DO Ğ RULTUCULARIN YAPISI: Komple bir do ğ rultucu Ş ekil 1.5 'de gösterildi ğ i gibi ş u dört ana bölümden olu ş maktad ı r: Transformatör: 220V ihtiyaç duyulan AC gerilime dönü ş türülmesini sa ğ lar. Do ğ rultma Devresi: AC gerilimi DC gerilime çeviren devredir. Bu DC gerilim, sinüzoidal de ğ i ş imin tek yönlü halidir. Yani dalgal ı d ı r. Filtre Devresi: Dalgalanmas ı mümkün oldu ğ unca az DC gerilim olu ş umunu sa ğ lar. Regülatör Devresi: Tam do ğ rultulmu ş DC gerilim olu ş umunu sa ğ lar. B ÖLÜM 8
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
127 TEMEL ELEKTRON İ K Kaya Transformatör Do ğ rultmaç Devresi Filtre Devresi Regülatör Devresi Vgiri ş AC RL Ş ekil 5.1 - Do ğ rultucunun bölümleri TRANSFORMATÖRLER Transformatörler gerek elektrik alan ı nda olsun, gerekse de elektronik alan ı nda olsun çok kullan ı lan elemanlard ı r. Burada elektronik alan ı nda kullan ı lan transformatörlerin, yap ı lar ı çal ı ş ma prensibi ve hesaplama yönteminden özet olarak bahsedece ğ iz.. Transformatörlerin elektronik alan ı ndaki ba ş l ı ca kullan ı m yerleri ş öyle s ı ralanabilir: Kuplaj için Yükselteçlerde hoparlör ç ı k ı ş ı için Empedans uygunlu ğ unun sa ğ lanmas ı için Güç kaynaklar ı nda de ğ i ş ik gerilimler elde etmek için TRANSFORMATÖRLER İ N YAPISI VE ÇE Şİ TLER İ Yukar ı da s ı ralanan elektronik devrelerde transformatör yaln ı zca monofaze olarak kullan ı l ı r. Monofaze transformatörde, daha sonra aç ı klanaca ğ ı gibi, ortada, saclar ile olu ş turulan bir nüve (çekirdek) ve bunun üzerinde primer ve seconder sarg ı lar ı vard ı r. Ayr ı ca, elektrik devrelerinde kullan ı lan trifaze ve çok fazl ı transformatörlerde vard ı r.
Background image of page 2
128 TEMEL ELEKTRON İ K Kaya Monofaze transformatör nedir?
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 9

Güç...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online