İşlemsel Yükselteçler

İşlemsel Yükselteçler

Info iconThis preview shows pages 1–5. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
ANALOG ELEKTRON İ K - II Kaplan
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
2 ANALOG ELEKTRON İ K - II Kaplan İş lemsel Yükselteçler Konular: 1.1 İş lemsel (operasyonel) yükseltecin (opamp) tan ı t ı lmas ı 1.2 Farksal (differential) Yükselteç 1.3 Opamp Karakteristikleri Amaçlar: Bu bölümü bitirdi ğ inizde a ş a ğ ı da belirtilen konular hakk ı nda ayr ı nt ı l ı bilgiye sahip olacaks ı n ı z. ± Operasyonel yükseltecin tan ı t ı m ı ve sembolü, ± İ deal opamp özellikleri ± Pratik opamp özellikleri ve 741 tipi tümdevre opamp’ ı n tan ı t ı lmas ı ve terminal ba ğ lant ı lar ı ± Opamp’ ı n temel yap ı s ı ve blok olarak gösterimi ± Transistörlü Farksal Yükseltecin Yap ı s ı , Özellikleri ve Çal ı ş ma Karakteristikleri ± Opamp Karakteristikleri B ÖLÜM 1
Background image of page 2
3 ANALOG ELEKTRON İ K - II Kaplan 1.1 OPAMP’IN TANITILMASI Operasyonel (i ş lemsel) yükselteçler, k ı saca “opamp” olarak bilinir ve bu adla tan ı mlan ı rlar. Elektronik endüstrisinde üretilen ilk tümdevre ( İ ntegrated circuits=IC’s) bir opamp’t ı r. 1963 y ı l ı nda Fairchild firmas ı taraf ı ndan μA702 kodu ile üretilip tüketime sunulmu ş tur. Sonraki y ı llarda bir çok firma taraf ı ndan farkl ı tip ve kodlarda opamp’lar üretilip kullan ı ma sunulmu ş tur. Opamp’lar; geni ş frekans s ı n ı rlar ı nda sinyal yükseltmek amac ı yla tasarlanm ı ş , direkt e ş lemeli ve yüksek kazançl ı gerilim yükselteçleridir. Günümüzde; proses kontrol, haberle ş me, bilgisayar, güç ve i ş aret kaynaklar ı , gösterge düzenleri, test ve ölçü sistemleri v.b gibi bir çok alanda kullan ı lmaktad ı r. Bu Bölümde; Opamp Sembolünü Genel amaçl ı opamp tümdevrelerinin tan ı t ı m ı n ı Opamp’ ı n giri ş ve ç ı k ı ş terminallerini İ deal ve pratik bir opamp’ ı n özelliklerini
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
4 ANALOG ELEKTRON İ K - II Kaplan Opamp Sembolü ve Terminalleri Standart bir opamp; iki adet giri ş terminali, bir adet ç ı k ı ş terminaline sahiptir. Opamp giri ş terminalleri i ş levlerinden ötürü, eviren (–giri ş ) ve evirmeyen (+giri ş ) olarak adland ı r ı lm ı ş t ı r. Kimi kaynaklarda opamp giri ş terminalleri; ters çeviren (inverting) ve ters çevirmeyen (noninverting) giri ş olarak da adland ı r ı lmaktad ı r. Standart opamp sembolü ş ekil-1.1.a’da verilmi ş tir. Ş ekil-1.b’de ise standart bir opamp sembolü besleme kaynaklar ı ile birlikte verilmi ş tir. Eviren Giri ş Evirmeyen Giri ş Ç ı k ı ş +V -V a) Opamp Sembolü b) Opamp Sembolü ve besleme ba ğ lant ı lar Ş ekil-1.1 Operasyonel Yükseltecin (opamp) Sembolü Opamp tek bir tümdevre halinde kullan ı c ı n ı n tüketimine sunulmaktad ı r. Günümüzde pek çok tümdevre üreticisi farkl ı tip ve özelliklere sahip opamp üretimi gerçekle ş tirmektedir.
Background image of page 4
Image of page 5
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Page1 / 21

İşlemsel Yükselteçler

This preview shows document pages 1 - 5. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online