JFET ve DC analizlari - BLM 8 8 ALAN ETKL TRANSSTRLER...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
188 8 ALAN ETK İ L İ TRANS İ STÖRLER (JFET) Konular: 8.1 Alan Etkili Jonksiyon Transistör (JFET) 8.2 JFET Karakteristikleri ve Parametreleri 8.3 JFET’in Polarmaland ı r ı lmas ı 8.4 MOSFET 8.5 MOSFET’in Karakteristikleri ve Parametreleri 8.6 MOSFET’in Polarmaland ı r ı lmas ı B ÖLÜM 8
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
189 8.1 ALAN ETK İ L İ TRANS İ STÖR (JFET) Alan Etkili Transistör (Field-Effect Transistor); Bipolar Jonksiyon transistörün tüm i ş levlerini yerine getirebilen fakat farkl ı yap ı ve karakteristiklere sahip bir devre eleman ı d ı r. Ço ğ unlukla JFET veya FET olarak tan ı mlan ı r veya isimlendirilirler. JFET’ler gerilim kontrollü devre elemanlar ı d ı r. Çe ş itli alt gruplara da ayr ı lan alan etkili transistörler, kanal tiplerine göre n kanal ve p kanal olmak üzere iki tipte üretilirler. Bu Bölümde; JFET’in temel yap ı s ı n ı , sembolünü, özelliklerini ve temel çal ı ş ma prensiplerini inceleyece ğ iz. Alan Etkili Transistör (JFET), 3 uçlu bir grup yar ı iletken devre eleman ı n ı n genel ad ı d ı r. Bu gruptaki transistörler kendi aralar ı nda bir tak ı m kategorilere ayr ı l ı r ve isimlendirilirler. Alan etkili transistörlerin üretim tipleri ve çe ş itleri ş ekil-8.1'de tablo halinde verilmi ş tir. İ lerleyen bölümlerde her bir tip ayr ı nt ı lar ı olarak incelenecektir. ALAN ETK İ L İ TRANS İ STÖRLER (JFET’S) MOSFET ÇO Ğ ALTAN T İ P (DEMOSFET) AZALTAN T İ P (E-MOSFET) N KANAL P KANAL P KANAL CMOS JFET P KANAL N KANAL Ş ekil-8.1 Alan ekili tansistörlerin (JFET) Tipleri Alan etkili transistör; Jonksiyon FET (JFET) veya metal oksitli yar ı iletken JFET (MOSFET) olarak yap ı l ı r ve isimlendirilir. Her iki tip transistörün de n kanall ı ve p kanall ı olmak üzere iki tipte üretimi yap ı l ı r. N kanall ı JFET'lerde iletim elektronlarla, P kanall ı JFET’lerde ise oyuklarla sa ğ lan ı r. FET'lerin yap ı mlar ı basit ve ekonomik olduklar ı ndan dolay ı oldukça çok kullan ı m alan ı bulmu ş lard ı r. JFET’lerin bipolar transistörlere göre önemli farkl ı l ı klar ı vard ı r. JFET ile BJT’lerin Kar ş ı la ş t ı r ı lmalar ı JFET'in giri ş ve ç ı k ı ş empedans ı çok yüksektir. Bu empedans ı n de ğ eri birkaç mega ohm'dan yüzlerce mega ohma’a kadar ç ı kabilir. Fakat çal ı ş ma frekanslar ı yükseldikçe empedanslar ı azal ı r. MOSFET'in giri ş empedans ı JFET'e nazaran daha büyüktür. BJT’nin giri ş ve ç ı k ı ş empedans ı JFET'ten küçüktür. Bu farkl ı l ı k BJT yerine JFET'in; JFET yerine de BJT'nin kullan ı lamayaca ğ ı n ı gösterir. JFET'in çal ı ş mas ı sadece ço ğ unluk ak ı m ta ş ı y ı c ı lar ı n ı n ak ı ş ı na ba ğ l ı d ı r. Tek tip ta ş ı y ı c ı l ı bu elemana unipolar transistör ad ı da verilir.
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 11/23/2009 for the course ELE ele295 taught by Professor Ekolerol during the Spring '09 term at University of Economics and Technology.

Page1 / 21

JFET ve DC analizlari - BLM 8 8 ALAN ETKL TRANSSTRLER...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online