Kondansatör - TEMEL ELEKTRONK BLM 2...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
21 KONDANSATÖRLER Önbilgiler: Kondansatör, DC ak ı m ı geçirmeyip, AC ak ı m ı geçiren devre eleman ı d ı r. Yap ı s ı : Kondansatör ş ekil 1.6' da görüldü ğ ü gibi, iki iletken plaka aras ı na yal ı tkan bir maddenin yerle ş tirilmesi veya hiç bir yal ı tkan kullan ı lmaks ı z ı n hava aral ı ğ ı b ı rak ı lmas ı ile olu ş turulur. Kondansatörler yal ı tkan maddenin cinsine göre adland ı r ı l ı r. Kondansatörün sembolü: De ğ i ş ik yap ı l ı kondansatörlere göre, kondansatör sembollerinde baz ı küçük de ğ i ş iklikler vard ı r. B ÖLÜM 2
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
22 TEMEL ELEKTRON İ K Kaya Harf Olarak " C " KONDANSATÖRÜN ÇALI Ş MA PRENS İ B İ : Kondansatörün bir DC kayna ğ ı na ba ğ lanmas ı ve ş arj edilmesi: Ş ekil 1.17(a)' da görüldü ğ ü gibi kondansatör bir DC kayna ğ ı na ba ğ lan ı rsa, devreden Ş ekil 1.17(b)' de görüldü ğ ü gibi, geçici olarak ve gittikçe azalan Ic gibi bir ak ı m akar. Ic ak ı m ı n ı n de ğ i ş imini gösteren e ğ riye kondansatör zaman diyagram ı denir. Ak ı m ı n kesilmesinden sonra kondansatörün plakalar ı aras ı nda, kayna ğ ı n Vk gerilimine e ş it bir Vc gerilimi olu ş ur. Bu olaya, kondansatörün ş arj edilmesi, kondansatöre de ş arjl ı kondansatör denir. " Ş arj" kelimesinin Türkçe kar ş ı l ı ğ ı "yükleme" yada "doldurma" d ı r. Ş ekil 1.17- Kondansatörün DC kayna ğ ı na ba ğ lanmas ı a) Ba ğ lant ı devresi b) Zaman diyagram ı c) Vc gerilim olu ş umu
Background image of page 2
23 TEMEL ELEKTRON İ K Kaya Kondansatör Devresinden Ak ı m Nas ı l Akmal ı d ı r? Ş ekil 1.17(a)' daki devrede, S anahtar ı kapat ı ld ı ğ ı nda ayn ı anda kondansatör plakas ı ndaki elektronlar, kayna ğ ı n pozitif kutbu taraf ı ndan çekilir, kayna ğ ı n negatif kutbundan ç ı kan elektronlar, kondansatöre do ğ ru akmaya ba ş lar. Bu akma i ş lemi, kondnsatörün plakas ı daha fazla elektron veremez hale gelinceye kadar devam eder. Bu elektron hareketinden dolay ı devreden bir Ic ak ı m ı geçer. Ic ak ı m ı n ı n yönü elektron hareketinin tersi yönündedir. Devreden geçen Ic ak ı m ı , bir DC ampermetresi ile gözlenebilir. S anahtar ı kapan ı nca ampermetre ibresi önce büyük bir sapma gösterir. Sonra da, ibre yava ş yava ş s ı f ı ra gelir. Bu durum devreden herhangi bir ak ı m geçmedi ğ ini gösterir. Ic
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 9

Kondansatör - TEMEL ELEKTRONK BLM 2...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online