Kristal Diyot ve Karak - TEMEL ELEKTRONK BLM 6 Kaya KRSTAL...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
86 TEMEL ELEKTRON İ K Kaya KR İ STAL D İ YOT VE KARAKTER İ ST İĞİ Nokta temasl ı diyot elektronik alan ı nda ilk kullan ı lan diyottur. 1900-1940 tarihleri aras ı nda özellikle radyo alan ı nda kullan ı lan galenli ve prit 'li detektörler kristal diyotlar ı n ilk örnekleridir. Ş ekil 3.12 (a) 'da görüldü ğ ü gibi galen veya prit kristali üzerinde gezdirilen ince fosfor-bronz tel ile de ğ i ş ik istasyonlar bulunabiliyordu. Günlük hayatta bunlara, kristal detektör veya di ğ er ad ı yla kristal diyot denmi ş tir. 1940 'tan sonra, Ş ekil 3.12 (b) 'ye benzeyen nokta temasl ı germanyum veya silikon diyotlar geli ş tirilmi ş tir. Germanyum veya silikon nokta temasl ı diyodun esas ı ; 0.5 mm çap ı nda ve 0.2 mm kal ı nl ı ğ ı ndaki N tipi kristal parçac ı ğ ı ile "fosfor-bronz" veya "berilyum bak ı r" bir telin temas ı n ı sa ğ lamaktan ibarettir. Ş ekil 3.12 - Nokta temasl ı diyot a) Genel yap ı s ı b) P bölgesinin olu ş umu Ş ekil 3.13 - Nokta temasl ı germanyum diyodun karakteristik e ğ risi B ÖLÜM 6
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
87 TEMEL ELEKTRON İ K Kaya Bu tür diyotta, N tipi kristale noktasal olarak büyük bir pozitif gerilim uygulan ı r. Pozitif gerilim temas noktas ı ndaki bir k ı s ı m kovalan ba ğ ı k ı rarak elektronlar ı al ı r. Böylece, çok küçük çapta bir P tipi kristal ve dolay ı s ı yla da PN diyot olu ş ur. Bu olu ş um ş ekil 3.12 (b) 'de gösterilmi ş tir. Bugün nokta temasl ı diyotlar ı n yerini her ne kadar jonksiyon diyotlar alm ı ş ise de, yinede elektrotlar ı aras ı ndaki kapasitenin çok küçük olmas ı nedeniyle yüksek frekansl ı devrelerde kullan ı lma alanlar ı bulunmaktad ı r. Ters yön dayanma gerilimleri dü ş ük olup dikkatli kullan ı lmas ı gerekir. Ş ekil 3.13 'teki karakteristik e ğ risinde de görüldü ğ ü gibi Böyle bir diyodun elektrotlar aras ı kapasitesi 1 pF ' ı n alt ı na kadar dü ş mektedir. Dolay ı s ı yla yüksek frekanslar için di ğ er diyotlara göre daha uygun olmaktad ı r. Nokta temasl ı diyotlar ı n kullan ı m alanlar ı : Nokta temasl ı silikon diyotlar en çok mikro dalga kar ı ş t ı r ı c ı s ı nda, televizyon, video dedeksiyonunda, germanyum diyotlar ise radyofrekans ölçü aletlerinde (voltmetre, dalgametre, rediktör vs. ..) kullan ı l ı r. ZENER D İ YOT VE KARAKTER İ ST İĞİ Zener diyot jonksiyon diyodun özel bir tipidir. Zener Diyodunun Özellikleri: Do ğ ru polarmal ı halde normal bir diyot gibi çal ı ş ı r ( Ş ekil 3.14). Ters polarmal ı halde, belirli bir gerilimden sonra iletime geçer. Bu gerilime zener dizi gerilimi , veya daha k ı sa olarak zener gerilimi denir ( Ş ekil 3.14-VZ). Ters gerilim kalk
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 11/23/2009 for the course ELE ele295 taught by Professor Ekolerol during the Spring '09 term at University of Economics and Technology.

Page1 / 25

Kristal Diyot ve Karak - TEMEL ELEKTRONK BLM 6 Kaya KRSTAL...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online