{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Multivibratörler ve Osilatörler

Multivibratörler ve...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
217 10A Multivibratörler KONULAR: 1. Dengesiz (astable) multivibratörün çal ı ş mas ı ve özelliklerini incelemek. 2. Çif dengeli (bistable) multivibratörün çal ı ş mas ı n ı ve özelliklerini incelemek. GEREKL İ DONANIM: Güç Kayna ğ ı : 12VDC Transistör: 2xBC108C LED: 5mm standart led Direnç: 2x100 , 2x470 , 2x1K, 2x2.2K , 2x4.7K , 2x10K Kondansatör: 2x22nF, 2X100nF, 2x100μF, 2x2200μF ÖN B İ LG İ : Multivibratörler; Dengeli (stable) ve dengesiz (astable) olmak üzere iki gruba ayr ı l ı rlar. Dengesiz multivibratörler, iki transistörle olu ş turulmu ş kare dalga osilatörleridir. Ş ekil- 24.1'de görülen dengesiz multivibratör devresi incelendi ğ inde transistörlerin giri ş ve ç ı k ı ş lar ı n ı n birer kondansatörle birbirlerine ba ğ land ı ğ ı görülmektedir. Her bir transistörün karakteristiklerindeki farkl ı l ı klar ı ndan dolay ı transistörlerden biri iletimde iken di ğ eri kesimdedir. Ba ş lang ı çta Q 1 transistörünün iletimde oldu ğ unu kabul edelim. Bu durumda V CE1 =0V olur. V CE1 gerilimi C 2 kapasitörü üzerinden Q 2 transistörünün beyzine kuple edilir. Q 2 transistörünün beyzi emiterine nazaran daha negatif olur ve kesime gider. Bu anda C 2 kapasitörü, R 2 direnci üzerinden de ş arj olarak z ı t yönde dolmaya ba ş lar. Üzerindeki gerilim 0.7V'a ula ş t ı ğ ı nda Q 2 transistörünün beyzini tetikleyerek iletime geçirir. Bu anda Q 2 'nin ç ı k ı ş gerilimi V CE2 =0V'a dü ş ş tür. Bu gerilim negatif bir pals olarak C 1 kondansatörü ile Q 1 'in beyzine kuple edilir ve Q 1 kesime gider. C 1 kondansatörü R 1 üzerinden de ş arj olarak z ı t yönde dolmaya ba ş lar. Bu gerilim 0.7V'a ula ş ı nca Q 1 transistörünü iletime geçirir. Bu olaylar böylece tekrarlan ı r. Sonuçta transistör ç ı k ı ş lar ı ndan (V CE1 ve V CE2 ) bir kare dalga i ş aret elde edilir. Bu i ş aretin frekans ı C 1 , C 2 kondansatörlerine ve R 1 , R 2 direnç de ğ erlerine ba ğ l ı d ı r. Elde edilen i ş aretin periyodu yakla ş ı k olarak; ) C R ( ) C R ( . T 2 3 1 2 7 0 + = formülünden bulunur. Ç ı k ı ş larda düzgün bir kare dalga elde etmek için R 1 =R 2 ve C 1 =C 2 seçilmelidir. B ÖLÜM 10
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
218 Q 2 Q1 C1 0.1μF C2 0.1μF V CE1 V BE1 V BE2 V V R 2 R 3 R 4 R 1 V CE2 100 2.2K 2.2K 100 +Vcc=12V Ş ekil-24.1 Dengesiz (astable) Multivibratör Devresi DENEY 1: DENGES İ Z MULT İ V İ BRATÖR: 1.1 Ş ekil-24.1'deki dengesiz multivibratör devresini deney seti üzerine kurunuz. Osilaskop kullanarak dengesiz multivibratör devresinde V CE1 , V BE1 gerilimlerinin dalga biçimlerini ş ekil-24.2.a’da görülen diyagrama çiziniz. 1.2 V CE2 , V BE2 gerilimlerinin dalga biçimlerini ise ş ekil-24.2.b’deki diyagramlara orant ı l ı olarak çiziniz. 1.3 Q 2 veya Q 1 transistörünün ç ı k ı ş dalga biçimlerini inceleyiniz. Q 1 ve Q 2 Transistörlerinin kesim (T 1 ) ve doyum an ı ndaki (T 2 ) periyotlar ı n ı ölçerek tablo- 24.1'deki ilgili yerlere kaydediniz.
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 18

Multivibratörler ve...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online