Özel tip diyotlar,karakteristikleri,

Özel tip diyotlar,karakteristikleri, - BLM 3 3...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
3 ÖZEL T İ P D İ YOTLAR Konular: 3.1 Zener Diyot 3.2 Zener Diyot Uygulamalar ı 3.3 Varikap Diyot 3.4 Optik Diyotlar 3.5 Özel Amaçl ı Diyotlar 3.6 Sistem Uygulamalar ı Amaçlar: Bu bölümü bitirdi ğ inizde a ş a ğ ı da belirtilen konular hakk ı nda ayr ı nt ı l ı bilgiye sahip olacaks ı n ı z. Zener diyot’un yap ı s ı , karakteristikleri ve i ş levleri Zener diyotla gerçekle ş tirilen gerilim regülasyonu ve k ı rp ı c ı lar Varikap diyot’un özellikleri, i ş levleri ve karakteristikleri Foto-diyot’lar ı n ve LED’lerin özellikleri, i ş levleri ve karakteristikleri Regülatör diyotlar ı , ş otki diyotlar, pin diyot, tunel diyot v.b özel tip diyotlar ı n i ş levleri, özellikleri ve karakteristikleri B ÖLÜM 3
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
64 Elektronik endüstrisinin en basit ve temel devre elemanlar ı ndan olan diyotlar pek çok cihaz ı n üretiminde s ı kl ı kla kullan ı lmaktad ı r. Önceki bölümlerde silisyum ve germanyum do ğ rultucu diyotlar ı n pek çok özelliklerini ö ğ rendiniz. Çe ş itli uygulama devrelerini gerçekle ş tirdiniz. Endüstrinin artan gereksinimlerini kar ş ı lamak amac ı ile farkl ı tip ve modelde özel tip diyotlar ı n üretimide yap ı lmaktad ı r. Yukar ı da bir k ı sm ı n ı n görüntüleri verilen özel diyotlar ı bu bölümde inceleyece ğ iz. ANALOG ELEKTRON İ K- I Kaplan
Background image of page 2
65 3.1 ZENER D İ YOT Zener diyot; ters polarma alt ı nda k ı r ı lma bölgesinde çal ı ş t ı r ı lmak üzere tasarlanm ı ş pn biti ş imli bir devre eleman ı d ı r. Referans gerilimi temin etmek ve gerilim regülasyonu sa ğ lamak amac ı ile kullan ı l ı r. Bu bölümü bitirdi ğ inizde; a ş a ğ ı da belirtilen konular hakk ı nda ayr ı nt ı l ı bilgilere sahip olacaks ı n ı z. Zener diyot sembolü Zener diyot’un çal ı ş ma bölgeleri ve k ı r ı lma gerilimi Zener karakteristiklerinin analizi Zener veri sayfalar ı Zener diyot; pn biti ş iminden olu ş turulmu ş ve silisyumdan yap ı lm ı ş yar ı iletken devre elemanlar ı ndand ı r. Zener diyot; ters polarma bölgesinde zener k ı r ı lma geriliminde çal ı ş t ı r ı lmak üzere tasarlanm ı ş t ı r. Do ğ ru polarma alt ı nda çal ı ş mas ı do ğ rultucu diyot’la benzerlik gösterir. Ş ekil-3.1’de zener diyot’un ş ematik sembolleri verilmi ş tir. Anot AA K K Katod Ş ekil-3.1 Zener diyot sembolleri Zener diyot; do ğ ru polarma alt ı nda silisyum do ğ rultmaç diyot’lar ı n tüm özelliklerini gösterir. Do ğ ru polarma alt ı nda iletkendir. Üzerinde yakla ş ı k 0.7V diyot öngerilimi olu ş ur. Ters polarma alt ı nda ise pn biti ş imi sabit gerilim bölgesi meydana getirir. Bu gerilim de ğ eri; “k ı r ı lma gerilimi” (Broke-down voltage) olarak adland ı r ı l ı r. Bu gerilime baz ı kaynaklarda “zener gerilimi” denilmektedir. Ş ekil-3.2’de silisyum do ğ rultmaç diyodu ile zener diyot karakteristikleri birlikte verilmi ş lerdir.
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 11/23/2009 for the course ELE ele295 taught by Professor Ekolerol during the Spring '09 term at University of Economics and Technology.

Page1 / 30

Özel tip diyotlar,karakteristikleri, - BLM 3 3...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online