Temel Opamp Devreleri - ANALOG ELEKTRONK II BLM 2 Kaplan...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Temel Opamp Devreleri Konular: 2.1 Eviren ve Evirmeyen Yükselteç 2.2 Temel Fark Al ı c ı 2.3 Gerilim İ zleyici 2.4 Türev ve Entegral Al ı c ı Amaçlar: Bu bölümü bitirdi ğ inizde a ş a ğ ı da belirtilen konular hakk ı nda ayr ı nt ı l ı bilgiye sahip olacaks ı n ı z. ± Opamp’la gerçekle ş tirilen eviren yükselteç devresinin özellikleri ve çal ı ş ma karakteristikleri ± Eviren toplay ı c ı devresi ve özellikleri ± Evirmeyen yükselteç devresinin genel özellikleri ve karakteristikleri ± Opamp’la gerçekle ş tirilen gerilim izleyici devresi ve özellikleri ± Opamp’la gerçekle ş tirilen türev al ı c ı devrenin özellikleri ve çal ı ş ma karakteristikleri ± Opamp’la gerçekle ş tirilen Entegral al ı c ı devrenin özellikleri ve çal ı ş ma karakteristikleri B ÖLÜM 2
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
23 ANALOG ELEKTRON İ K - II Kaplan 2.1 EV İ REN VE EV İ RMEYEN YÜKSELTEÇ Opamplar ı n en temel uygulamalar ı ndan biri yükselteç (amplifikatör) tasar ı m ı d ı r. Yükselteçler; giri ş lerine uygulanan elektriksel i ş aretleri yükselterek (kuvvetlendirerek) ç ı k ı ş lar ı na aktaran sistemlerdir. Kaliteli bir yükselteç, kuvvetlendirme i ş lemi esnas ı nda giri ş ve ç ı k ı ş i ş aretlerinde herhangi bir bozulmaya (distorsiyona) sebep olmaz. Bu bölümde opamp’la gerçekle ş tirilen temel yükselteç modellerini inceleyece ğ iz. Bunlar; Eviren Yükselteç Eviren Toplay ı c ı Evirmeyen Yükselteç Evirmeyen Toplay ı c ı Eviren Yükselteç Bilindi ğ i gibi opamplar ı n aç ı k çevrim kazanc ı çok yüksektir. Bu durum kullan ı c ı ya her zaman avantaj sa ğ lamaz. Çünkü opamp’ ı n kazanç kontrol alt ı nda de ğ ildir. Yükselteç tasar ı m ı nda eleman ı n kazanc ı kullan ı c ı taraf ı ndan kontrol edilmelidir. Opamp kazanc ı n ı n kontrol edilebilece ğ i iki temel tip yükselteç devresi vard ı r. Bunlar; eviren (inverting) ve evirmeyen (noninverting) yükselteçlerdir. Opamp’ ı n kazanc ı n ı kontol etmede en etkili yöntem geri besleme kullanmakt ı r. Temel bir eviren yükselteç devresi ş ekil-2.1’de verilmi ş tir. Devrede dola ş an ak ı mlar ve gerilim ş ümleri devre üzerinde ayr ı nt ı l ı olarak gösterilmi ş tir. R 1 R F R L +V -V I=0A I f I L I 1 + - V R1 V RF + - + + - V İ N V A 0V Ş ekil-2.1 Temel Eviren Yükselteç Devresi Eviren yükselteç devresinde giri ş gerilimi V 1 , R 1 direnci ile opamp’ ı n negatif terminaline uygulanm ı ş t ı r. Opamp’ ı n pozitif terminali ise topraklanm ı ş t ı r. Opamp’ ı n giri ş ve ç ı k ı ş terminalleri aras ı na ba ğ lanan R f direnci, geri besleme direnci olarak an ı l ı r. V İ N giri ş i ş areti ile V 0 ç ı k ı ş i ş areti aras ı ndaki ba ğ ı nt ı R 1 ve R F dirençleri ile ifade edilir. Devrenin analizine yapmadan önce, opamp özellikleri tekrar hat ı rlatal ı m.
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 11/23/2009 for the course ELE ele295 taught by Professor Ekolerol during the Spring '09 term at University of Economics and Technology.

Page1 / 24

Temel Opamp Devreleri - ANALOG ELEKTRONK II BLM 2 Kaplan...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online