Transistör - TEMEL ELEKTRONK BLM 9...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
135 TEMEL ELEKTRON İ K Kaya NPN VE PNP T İ P İ TRANS İ STÖRLER Transistör nedir? Eklem Transistör yar ı iletken malzemeden yap ı lm ı ş elektronik devre eleman ı d ı r. Her nekadar diyodun yap ı s ı na benzesede çal ı ş mas ı ve fonksiyonlar ı diyottan çok farkl ı d ı r. Transistör iki eklemli üç bölgeli bir devre eleman ı olup iki ana çe ş ittir. NPN PNP Transistör a ş a ğ ı da belirtildi ğ i gibi de ğ i ş ik ş ekillerde tan ı mlan ı r: 1) Transistörün kolay anla ş ı lmas ı bak ı m ı ndan tan ı m ı ; Transistörün bir sandöviçe benzetilmesidir, yar ı iletken sandöviçi. 2) İ kinci bir tan ı m ı da ş öyle yap ı lmaktad ı r; Transistör, iki elektrodu aras ı ndaki direnci, üçüncü elektroda uygulanan gerilim ile de ğ i ş en bir devre eleman ı d ı r. 3) Transistörün en çok kullan ı lan tan ı m ı ise ş öyledir; Transistör yan yana birle ş tirilmi ş iki PN diyodundan olu ş an bir devre eleman ı d ı r. Birle ş me s ı ras ı na göre NPN veya PNP tipi transistör olu ş ur. Transistörün ba ş l ı ca çe ş itleri ş unlard ı r: Yüzey birle ş meli (Jonksiyon) transistör Nokta temasl ı transistör B ÖLÜM 9
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
136 TEMEL ELEKTRON İ K Kaya Unijonksiyon transistör Alan etkili transistör Foto transistör Tetrot (dört uçlu) transistör Koaksiyal transistör Transistörün kullan ı m alanlar ı : Transistör yap ı sal bak ı mdan, yükselteç olarak çal ı ş ma özelli ğ ine sahip bir devre eleman ı d ı r. Elektroni ğ in her alan ı nda kullan ı lmaktad ı r. Ş ekil 4.1 – Transistörler
Background image of page 2
137 TEMEL ELEKTRON İ K Kaya a) NPN ve PNP transistörlerin yap ı sal gösterilimi, b) Transistör sembolleri NPN VE PNP T İ P İ TRANS İ STÖRLER İ N YAPISI Yukar ı da belirtilen de ğ i ş ik i ş levli bütün transistörlerin esas ı YÜZEY B İ RLE Ş MEL İ TRANS İ STÖR 'dür. Bu nedenle, yüzey birle ş meli transistörlerin incelenmesi, transistörlerin yap ı s ı , karakteristikleri ve çal ı ş ma prensipleri hakk ı ndaki gerekli bilgileri verecektir. Trasistörler, temel yap ı s ı bak ı m ı ndan a ş a ğ ı da gösterilmi ş odu ğ u gibi; iki gruba ayr ı l ı r: NPN tipi transistörler PNP tipi transistörler Yine her iki tip transistörün de N-P-N ve P-N-P bölgeleri ş öyle adland ı r ı l ı r: 1) EMETÖR; "E" ile gösterilir. 2) BAZ; "B" ile gösterilir. 3) KOLLEKTÖR; "C" ile gösterilir. Bölgeler ş u özelliklere sahiptir: Emetör bölgesi (Yay ı c ı ): Ak ı m ta ş ı y ı c ı lar ı n harekete ba ş lad ı ğ ı bölge. Baz bölgesi (Taban): Transistörün çal ı ş mas ı n ı etkileyen bölge. Kollektör bölgesi (Toplay ı c ı ): Ak ı m ta ş ı y ı c ı lar ı n topland ı ğ ı bölge. Bu bölgelere irtibatland
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 11/23/2009 for the course ELE ele295 taught by Professor Ekolerol during the Spring '09 term at University of Economics and Technology.

Page1 / 26

Transistör - TEMEL ELEKTRONK BLM 9...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online