Transistörlü küçük sinyal y&A

Transistà - BLM 6 6 KK SNYAL YKSELTELER Konular 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 Kk sinyal ykseltme ilemi Transistrn ac edeer devreleri Ortak

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
6 KÜÇÜK S İ NYAL YÜKSELTEÇLER İ Konular: 6.1 Küçük sinyal yükseltme i ş lemi 6.2 Transistörün ac e ş de ğ er devreleri 6.3 Ortak emiterli yükselteç 6.4 Ortak beyzli yükselteç 6.5 Ortak kolektörlü yükselteç 6.6 Çok katl ı sistemler 6.7 Onar ı m Amaçlar: Küçük sinyal yükselteçlerinin tan ı t ı m ı ve özellikleri Transistörlerin ac parametreleri Ortak emiterli yükselteç devresinin özellikleri, çal ı ş mas ı ve analizi Ortak beyzli yükselteç devresinin özellikleri, çal ı ş mas ı ve analizi Ortak kollektörlü yükselteç devresinin özellikleri, çal ı ş mas ı ve analizi Çok katl ı (kaskat ba ğ l ı ) yükselteç devrelerinin çal ı ş malar ı ve analizi Yükselteçlerde ar ı za tipleri ve onar ı m Bu bölümde transistörün yükselteç olarak nas ı l çal ı ş t ı r ı laca ğ ı n ı ö ğ reneceksiniz. Yükselteç tasar ı m ı nda dikkat edilmesi gereken özellikleri belirleyip, küçük i ş aretlerin nas ı l yükseltildi ğ ini göreceksiniz. B ÖLÜM 6
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
161 6.1 KÜÇÜK S İ NYAL YÜKSELTME İŞ LEM İ Önceki bölümde bir transistörün çal ı ş abilmesi için dc polarmaya gereksinim duydu ğ unu belirtmi ş tik. Polarma i ş lemi sonunda transistörün çal ı ş ma bölgesini belirleyip i ş aret i ş lemeye haz ı r hale getirmi ş tik. Tüm haz ı rl ı klar transistörü bir yükselteç (amplifier) olarak çal ı ş t ı rmaya haz ı rlamakt ı . Bu bölümde transistörün küçük i ş aretleri nas ı l yükseltti ğ ini irdeleyece ğ iz. Transistörlü yükselteç devreleri genellikle küçük sinyal ve güç yükselteçleri olmak üzere iki temel bölümde incelenir. Örne ğ in; mikrofon, anten v.b cihazlar ı n ç ı k ı ş lar ı ndan al ı nan i ş aretleri yükseltmek amac ı ile kullan ı lan yükselteç devreleri küçük sinyal yükselteçleri olarak adland ı r ı l ı r. Bu tür yükselteçler giri ş lerine uygulanan küçük i ş aretlerin gerilimlerini yükselterek ç ı k ı ş a aktar ı rlar. Bu bölümde s ı ra ile; Yükselteç devrelerinde ac ve dc i ş aretlerin nas ı l gösterildi ğ ini Küçük sinyal yükselteçlerinde yükseltme i ş leminin nas ı l gerçekle ş tirildi ğ ini Ac i ş aretler için yük do ğ rusunun analizini Ö ğ reneceksiniz. Yükselteç devrelerinin analizi iki temelde yap ı lmaktad ı r. Bunlar ı k ı saca dc çal ı ş ma ş artlar ı n ı n analizi ve ac çal ı ş ma ş artlar ı n ı n analizi olarak tan ı mlayabiliriz. Yükselteç devrelerinde dc i ş aretlerin tan ı mlanmas ı nda genellikle alfabenin büyük harfler kullan ı l ı r. I E , V BE ve V CE v.b gibi. Oysaki ac i ş aretlerin çe ş itli de ğ erleri vard ı r. Etkin (rms) de ğ er, tepe de ğ er (peak), tepeden tepeye (peak-to-peak), etkin (rms) de ğ er gibi. Genel bir kabul olarak ac i ş aretler tan ı mlan ı rken alfabedeki küçük harfler italik formda kullan ı l ı r.
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 11/23/2009 for the course ELE ele295 taught by Professor Ekolerol during the Spring '09 term at University of Economics and Technology.

Page1 / 22

Transistà - BLM 6 6 KK SNYAL YKSELTELER Konular 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 Kk sinyal ykseltme ilemi Transistrn ac edeer devreleri Ortak

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online