{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Transistörlü küçük sinyal y&A

Transistörlü küçük sinyal y&A

Info icon This preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
6 KÜÇÜK S İ NYAL YÜKSELTEÇLER İ Konular: 6.1 Küçük sinyal yükseltme i ş lemi 6.2 Transistörün ac e ş de ğ er devreleri 6.3 Ortak emiterli yükselteç 6.4 Ortak beyzli yükselteç 6.5 Ortak kolektörlü yükselteç 6.6 Çok katl ı sistemler 6.7 Onar ı m Amaçlar: Küçük sinyal yükselteçlerinin tan ı t ı m ı ve özellikleri Transistörlerin ac parametreleri Ortak emiterli yükselteç devresinin özellikleri, çal ı ş mas ı ve analizi Ortak beyzli yükselteç devresinin özellikleri, çal ı ş mas ı ve analizi Ortak kollektörlü yükselteç devresinin özellikleri, çal ı ş mas ı ve analizi Çok katl ı (kaskat ba ğ l ı ) yükselteç devrelerinin çal ı ş malar ı ve analizi Yükselteçlerde ar ı za tipleri ve onar ı m Bu bölümde transistörün yükselteç olarak nas ı l çal ı ş t ı r ı laca ğ ı n ı ö ğ reneceksiniz. Yükselteç tasar ı m ı nda dikkat edilmesi gereken özellikleri belirleyip, küçük i ş aretlerin nas ı l yükseltildi ğ ini göreceksiniz. B ÖLÜM 6
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
161 6.1 KÜÇÜK S İ NYAL YÜKSELTME İŞ LEM İ Yükselteç devrelerinin analizi iki temelde yap ı lmaktad ı r. Bunlar ı k ı saca dc çal ı ş ma ş artlar ı n ı n analizi ve ac çal ı ş ma ş artlar ı n ı n analizi olarak tan ı mlayabiliriz. Yükselteç devrelerinde dc i ş aretlerin tan ı mlanmas ı nda genellikle alfabenin büyük harfler kullan ı l ı r. I E , V BE ve V CE v.b gibi. Oysaki ac i ş aretlerin çe ş itli de ğ erleri vard ı r. Etkin (rms) de ğ er, tepe de ğ er (peak), tepeden tepeye (peak-to-peak), etkin (rms) de ğ er gibi. Genel bir kabul olarak ac i ş aretler tan ı mlan ı rken alfabedeki küçük harfler italik formda kullan ı l ı r. Örne ğ in; i c , i b , v ce , v be v.b gibi. Örne ğ in bir transistörün ac i ş arete kar ş ı gösterdi ğ i emiter direnci R e , olarak dc i ş arete gösterdi ğ i emiter direnci ise R E olarak tan ı mlan ı r. Küçük Sinyal Yükselteci Tipik bir küçük sinyal yükselteç devresi ş ekil-6.1’de verilmi ş tir. Yükseltilecek sinusoydal i ş aret transistörün beyz terminaline uygulanm ı ş t ı r. Yükseltilmi ş ç ı k ı ş ise transistör kollektör terminalinden R L yükü üzerine al ı nm ı ş t ı r. R s direnci ac i ş aret kayna ğ ı n ı n iç direncidir. Transistörün polarma gerilim ve ak ı mlar ı n ı giri ş teki ac kaynaktan ve ç ı k ı ş taki R L yükünden yal ı tmak amac ı ile C 1 ve C 2 kondansatörleri kullan ı lm ı ş t ı r. ANALOG ELEKTRON İ K- I Kaplan
Image of page 2
162 Ş ekil-6.1 Gerilim bölücü polarmal ı küçük i ş aret yükselteç devresi Ba ş lang ı çta yükselteç devresine ac i ş aretin uygulanmad ı ğ ı n ı , sadece dc kayna ğ ı n var oldu ğ unu kabul edelim. Do ğ al olarak dc kaynak, transistör polarmas ı n ı sa ğ layacak ve çal ı ş ma noktas ı n ı belirleyecektir. Transistörün aktif bölgede çal ı ş t ı ğ ı n ı kabul edelim. Bu durumda transistör iletimdedir. Belirli bir dc kollektör ak ı m (I C ) ve gerilimine (V CE ) sahiptir. Transistör art
Image of page 3

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}