{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Türev alıcı Devre

Türev...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: 58 ANALOG ELEKTRON İ K - II Kaplan TÜREV ALICI DEVRE KONU: Opampla gerçekle ş tirilen bir türev al ı c ı (differantiator) çal ı ş mas ı n ı ve özellikleri incelenecektir. GEREKL İ DONANIM: Multimetre (Say ı sal veya Analog) Güç Kayna ğ ı : ±12V DC İş aret Üreteci Opamp (LM741 tipi) Direnç: 4K7 Ω ,2x10K Ω , 22K Ω , 100K Ω Kondansatör: 22nF, 47nF, 100nF ÖN B İ LG İ : Türevleyici devresi, genel olarak bir eviren yükselteç özelli ğ indedir. Fark olarak giri ş te direnç yerine kondansatör (C 1 ) bulunmaktad ı r. Devre, giri ş ine uygulanacak periyodik i ş aretin türevini alarak ç ı k ı ş a aktaracakt ı r. ş ekil-11.1'de temel bir türevleyici devresi görülmektedir. Türevleyici devrenin matematiksel analizini k ı saca aç ı klayal ı m. Ş ekil-11.1 Temel Bir Türev Al ı c ı Devre Opamp giri ş inin giri ş empedans ı çok yüksek oldu ğ undan x noktas ı ndaki gerilim yakla ş ı k 0 Volt (+ uçtaki gerilim) civar ı ndad ı r. Buna göre; C 1 kondansatörü üzerinden akacak ak ı m I in ; B ÖLÜM 6 59 ANALOG ELEKTRON İ K - II Kaplan olur. Ç ı k ı ş gerilimi V ise, V =–R F .I F olarak yaz ı labilir. ( x noktas ı yakla ş ı k 0 Volt oldu ğ undan) I F =I in olacakt ı r. Bu durumda; olacakt ı r. Görüldü ğ ü gibi ş ekil-11.1'deki devre, giri ş ine uygulanan V 1 i ş aretinin türevini al ı p [dV 1 /dt] belirli bir sabite ile (R F .C 1 ) çarparak ç ı k ı ş a aktarmaktad ı r. Ş ekil- 11.1'deki devre uygulamada bu haliyle yeterli de ğ ildir. Çünkü C 1 kondansatörü yüksek frekanstaki i ş aretlere k ı sa devre gibi davranaca ğ ı ndan yükseltecin kazanc ı artar. Ç ı k ı ş bu frekanslar için yüksek de ğ erlere ula ş ı r. V 1 i ş aretinin frekans ı yüksek olmasa bile beraberinde gürültü mevcut olabilir. Gürültü i ş areti çok geni ş frekans tayf ı na sahip oldu ğ undan, ş ekil-11.1'deki devre gürültünün yüksek frekans bölümünü oldu ğ u gibi yükseltebilir. Bu ise istenmeyen bir durumdur. Bu nedenle Opamp devresinin kazanc ı na yüksek frekanslar için s ı n ı r koymak gerekir. Bu i ş lem ş ekil-11.2'de görüldü ğ ü gibi giri ş e bir R 1 direncinin eklenmesi ile sa ğ lanabilir. Böylece devrenin kazanc ı R F /R 1 ile s ı n ı rland ı r ı lm ı ş t ı r. Ş ekil-11.2 Geli ş tirilmi ş Türevleyici Devre Ş ekil-11.2'de görülen devrenin türevleyici olarak çal ı ş abilmesi için iki ş art ı n yerine getirilmesi gerekir. Bu ş artlar a ş a ğ ı da aç ı klanm ı ş t ı r. 60 ANALOG ELEKTRON İ K - II Kaplan Giri ş i ş aretinin frekans ı F in ; olmal ı d ı r. Bu de ğ erden büyük frekansa sahip giri ş i ş aretleri için devre türevleyici olarak çal ı ş maz....
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 16

Türev...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online