{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Yarı İletken - TEMEL...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
50 YARI İ LETKENLER Elektrik ak ı m ı n ı bir de ğ ere kadar akmas ı na izin vermeyen bu de ğ erden sonra sonsuz küçük direnç gösteren maddelerdir. Yar ı iletkenler periyodik cetvelde 3. ve 5. gruba girerler. Bu demektir ki son yörüngelerinde elektron al ı c ı l ı ğ ı veya vericili ğ i iletkenden fazla yal ı tkandan daha azd ı r. İ letkenler: Pt, Ni, Au, Cu, Al, Fe ........... Yal ı tkan: Ebonit, Cam, Tahta, Su .......... Yar ı iletkenler: S, Ge, Br, Al, In(indiyum) ........ K ı smen Dolu bant ile iletkenlik ş eridi çak ı ş m ı ş sa iletken olurlar. DB ile B Ş birbirine yakla ş t ı ğ ı zaman iletken hale gelir. E ğ er yar ı iletkenlere belirli bir gerilim uygulan ı rsa YAE yok edilir ve ba ğ lama ş eridi ile iletkenlik band ı biti ş ir ve iletkenle ş ir. B ÖLÜM 4
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
51 TEMEL ELEKTRON İ K Kaya İ LETKEN, YALITKAN VE YARI İ LETKENLER Yeryüzündeki bütün maddeler, atom 'lar dan olu ş mu ş tur. Atom ise ortada bir çekirdek ve bunun etraf ı ndaki de ğ i ş ik yörüngelerde hareket eden elektronlardan olu ş maktad ı r. Elektronlar, negatif elektrik yüküne sahiptirler. Bir etkime yolu ile atomdan ayr ı lan elektronlar ı n bir devre içerisindeki hareketi, elektrik ak ı m ı n ı olu ş turur. Elektronlar ı n her madde içerisindeki hareketi ayn ı de ğ ildir. Elektron hareketine göre maddeler üçe ayr ı l ı r: İ letkenler Yal ı tkanlar Yar ı iletkenler İ LETKENLER İ letkenlerin ba ş l ı ca özellikleri: Elektrik ak ı m ı n ı iyi iletirler. Atomlar ı n d ı ş yörüngesindeki elektronlar atoma zay ı f olarak ba ğ l ı d ı r. Is ı , ı ş ı k ve elektriksel etki alt ı nda kolayl ı kla atomdan ayr ı l ı rlar. D ı ş yörüngedeki elektronlara Valans Elektron denir. Metaller, baz ı s ı v ı ve gazlar iletken olarak kullan ı l ı r. Metaller, s ı v ı ve gazlara göre daha iyi iletkendir. Metaller de, iyi iletken ve kötü iletken olarak kendi aralar ı nda gruplara ayr ı l ı r. Atomlar ı 1 valans elektronlu olan metaller, iyi iletkendir. Buna örnek olarak, alt ı n, gümü ş , bak ı r gösterilebilir. Bak ı r tam saf olarak elde edilmedi ğ inden, alt ı n ve gümü ş e göre biraz daha kötü iletken olmas ı na ra ğ men, ucuz ve bol oldu ğ undan, en çok kullan ı lan metaldir. Atomlar ı nda 2 ve 3 valans elektronu olan demir (2 d ı ş elektronlu) ve alüminyum (3 d ı ş elektronlu) iyi birer iletken olmamas ı na ra ğ men, ucuz ve bol oldu ğ u için geçmi ş y ı llarda kablo olarak kullan ı lm ı ş t ı r.
Background image of page 2
52 TEMEL ELEKTRON İ K Kaya YALITKANLAR Elektrik ak ı m ı n ı iletmeyen maddelerdir. Bunlara örnek olarak cam, mika, ka ğ ı t, kauçuk, lastik ve plastik maddeler gösterilebilir. Elektronlar ı atomlar ı na s ı k ı olarak ba ğ l ı d ı r.
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 21

Yarı İletken - TEMEL...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online