{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Yarı iletkenlerin tanıtılması PN tipi madde

Yarı iletkenlerin tanıtılması PN tipi madde

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
YARI İ LETKENLER İ N TANITILMASI Konular: 1.1 Atomik Yap ı 1.2 Yar ı iletken, İ letken ve Yal ı tkan 1.3 Yar ı iletkenlerde İ letkenlik 1.4 N Tipi ve P tipi Yar ı iletkenler 1.5 PN Biti ş imi (eklemi) ve Diyot 1.6 PN Biti ş iminin Önbeslemesi Amaçlar: Bu bölümü bitirdi ğ inizde a ş a ğ ı da belirtilen konular hakk ı nda ayr ı nt ı l ı bilgiye sahip olacaks ı n ı z. Maddenin temel atomik yap ı s ı Atom numaras ı ve a ğ ı rl ı ğ ı , elektron kabuklar ı ve yörüngeler, Valans elektronlar ı , iyonizasyon Yar ı iletken, iletken ve yal ı tkan. Enerji bandlar ı , Silisylum ve germanyum Yar ı iletkenlerde iletkenlik, elektronlar ve bo ş luklarda iletkenlik, N tipi ve P tipi maddenin olu ş turulmas ı ; Katk ı i ş lemi PN eklemi ve temel i ş levleri PN ekleminin önbeslenmesi Diyot karakteristikleri B ÖLÜM 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
2 Ş ekil-1.1 Çe ş itli elektronik devre elemanlar ı n ı n genel görünümü Kulland ı ğ ı m ı z pek çok cihaz ı n üretiminde bir veya birkaç elektronik devre eleman ı kullan ı lmaktad ı r. Elektronik devre elemanlar ı ise yar ı iletken materyaller kullan ı larak üretilir. Diyot, transistör, tristör, FET, tümdevre (entegre) v.b adlarla tan ı mlanan elektronik devre elemanlar ı n ı n bir ço ğ u ş ekil-1.1’de resimlenmi ş tir. ANALOG ELEKTRON İ K- I Kaplan
Background image of page 2
3 Elektronik devre elemanlar ı n ı n dolay ı s ı yla elektronik cihazlar ı n nas ı l çal ı ş t ı ğ ı n ı anlamak için yar ı iletken materyallerinin yap ı s ı hakk ı nda bilgiye gereksinim duyar ı z. Bu bilgiyi ula ş man ı n en etkin yolu maddenin temel atomik yap ı s ı n ı incelemekle ba ş lar. Bu kitap boyunca elektronik devre elemanlar ı n ı belirli bir s ı ra içerisinde tan ı yaca ğ ı z. Bu elemanlar ı n tüm özelliklerini inceleyerek cihaz tasar ı mlar ı n ı gerçekle ş tirece ğ iz. 1.1 ATOM İ K YAPI Tüm maddeler atomlardan olu ş ur. Atomlar ise; elektronlar, protonlar ve nötronlardan meydana gelir. Elektrik enerjisinin olu ş turulmas ı n ı ve kontrol edilmesini maddenin atomik yap ı s ı belirler. Atomik yap ı ya ba ğ l ı olarak tüm elementler; iletken, yal ı tkan veya yar ı iletken olarak s ı n ı fland ı r ı l ı rlar. Elektronik endüstrisinde temel devre elemanlar ı n ı n üretiminde yar ı iletken materyaller kullan ı l ı r. Günümüzde elektronik devre eleman ı üretiminde kullan ı lan iki temel materyal vard ı r. Bu materyaller; silisyum ve germanyumdur. İ letken, yal ı tkan ve yar ı iletken maddelerin i ş levlerini ve özelliklerini incelemek için temel atomik yap ı n ı n bilinmesi gerekir. Bu bölümde temel atomik yap ı y ı inceleyece ğ iz. Bölüm sonunda a ş a ğ ı da belirtilen konular hakk ı nda bilgi edineceksiniz.
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 28

Yarı iletkenlerin tanıtılması PN tipi madde

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online