Yarım Dalga Doğrultmaç

Yarım Dalga...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
111 2.1 YARIM DALGA DO Ğ RULTMAÇ Tüm elektronik cihazlar çal ı ş mak için bir DC güç kayna ğ ı na (DC power supply) gereksinim duyarlar. Bu gerilimi elde etmenin en pratik ve ekonomik yolu ş ehir ş ebekesinde bulunan AC gerilimi, DC gerilime dönü ş türmektir. Dönü ş türme i ş lemi Do ğ rultmaç (redresör) olarak adland ı r ı lan cihazlarla gerçekle ş tirilir. Do ğ rultmaç veya DC Güç kayna ğ ı (DC power supply) denilen cihazlar, basitten karma ş ı ğ a do ğ ru birkaç farkl ı yöntemle tasarlanabilir. Bu bölümde en temel do ğ rultmaç i ş lemi olan yar ı m dalga do ğ rultmaç (Half wave rectifier) devresinin yap ı s ı n ı ve çal ı ş mas ı n ı inceleyece ğ iz. Bu bölümü bitirdi ğ inizde; a ş a ğ ı da belirtilen konular hakk ı nda ayr ı nt ı l ı bilgilere sahip olacaks ı n ı z. Temel bir güç kayna ğ ı sistemi Transformatörler ve i ş levleri Yar ı m dalga do ğ rultmaç devresi R ı p ı l faktörü Temel DC Güç Kayna ğ ı (Power Supply) Bilindi ğ i gibi bütün elektronik cihazlar (radyo, teyp, tv, v.b gibi) çal ı ş mak için bir DC enerjiye gereksinim duyarlar. DC enerji, pratik olarak pil veya akülerden elde edilir. Bu oldukça pahal ı bir çözümdür. DC enerji elde etmenin di ğ er bir alternatifi ise ş ehir ş ebekesinden al ı nan AC gerilimi kullanmakt ı r. Ş ebekeden al ı nan AC formdaki sinüsoydal gerilim, DC gerilime dönü ş türülür. Dönü ş türme i ş lemi için DC güç kaynaklar ı kullan ı l ı r. Temel bir DC güç kayna ğ ı n ı n blok ş emas ı ş ekil-3.1’de görülmektedir. Sistem; do ğ rultucu (rectifier), Filtre (filter) ve regülatör (regulator) devrelerinden olu ş maktad ı r. Sistem giri ş ine uygulanan AC gerilim; sistem ç ı k ı ş ı nda do ğ rultulmu ş ve DC gerilim olarak al ı nmaktad ı r. Transformatör Do ğ rultmaç Devresi Filtre Devresi Regülatör Devresi Vgiri ş AC RL Ş ekil-1.1 AC Gerilimin DC Gerilime Dönü ş türülmesi B ÖLÜM 7
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
112 TEMEL ELEKTRON İ K Kaya Sistem giri ş ine uygulanan AC gerilim (genellikle ş ehir ş ebeke gerilimi), önce bir transformatör yard ı m ı yla istenilen gerilim de ğ erine dönü ş türülür. Transformatör, dönü ş türme i ş lemiyle birlikte kullan ı c ı y ı ş ehir ş ebekesinden yal ı t ı r. Transformatör yard ı m ı yla istenilen bir de ğ ere dönü ş türülen AC gerilim, do ğ rultmaç devreleri kullan ı larak do ğ rultulur. Do ğ rultma i ş lemi için yar ı m ve tam dalga do ğ rultmaç (redresör) devrelerinden yararlan ı l ı r. Do ğ rultulan gerilim, ideal bir DC gerilimden uzakt ı r ve az da olsa AC bile ş enler (r ı p ı l) içerir. Filtre devreleri tam bir DC gerilim elde etmek ve r ı p ı l faktörünü minimuma indirmek için kullan ı l ı r. İ deal bir DC gerilim elde etmek için kullan ı lan son kat ise regülatör düzenekleri içerir. Sistemi olu ş turan bloklar ı s ı ra ile inceleyelim.
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 15

Yarım Dalga...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online