Yüksek Geçiren Filitre

Yüksek Geçiren...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
74 ANALOG ELEKTRON İ K - II Kaplan YÜKSEK GEÇ İ REN F İ LTRE KONU: Opamp uygulamas ı olarak; 2. dereceden Yüksek Geçiren Aktif Filtre (High-Pass Filter) devresinin özellikleri ve çal ı ş ma karakteristikleri incelenecektir. GEREKL İ DONANIM: Osilaskop Güç Kayna ğ ı : ±12V DC Opamp (LM741 tipi) Direnç: 4K7 ,2x10K , 22K , 100K Kondansatör: 22nF, 47nF, ÖN B İ LG İ : Yüksek geçiren filtre; belirli bir kö ş e frekans ı n ı n yaln ı z üzerindeki frekanslar ı geçiren, alt ı ndakileri frekanslar ı ise zay ı flatan filtre devresidir. Yüksek geçiren filtre, Alçak geçiren filtrenin simetri ğ idir. Bu deneyde inceleyece ğ imiz filtre devresi - 40dB/dekad'l ı k bir e ğ ime sahiptir ve frekans tepkisi ş ekil-13.2'de çizilmi ş tir. Filtrenin ş e frekans ı F C , a ş a ğ ı daki formülden elde edilir. İ kinci dereceden (-40dB/Dekad) yüksek geçiren filtre devresi ş ekil-14.1'de çizilmi ş tir.Devrenin özellikleri ve çal ı ş mas ı n ı k ı saca aç ı klayal ı m. Alçak frekanslarda C 1 ve C 2 kondansatörlerinin kapasitif reaktanslar ı büyüktür. Bundan dolay ı giri ş i ş aretinin önemli bir miktar ı bu elemanlar üzerinde dü ş er. Bu ise küçük bir giri ş i ş aretinin opampa ula ş mas ı demektir. Filtre giri ş inden uygulanan i ş aretin frekans ı n ı art ı r ı rsak C 1 ve C 2 kondansatörlerinin kapasitif reaktanslar ı azal ı r. Bu durumda opampa daha fazla sinyal ula ş ı r ve daha büyük bir ç ı k ı ş i ş areti elde edilir. Böylece; devrenin yüksek frekanslarda kazanc ı artarken dü ş ük frekanslarda kazanc ı azal ı r ve yüksek geçiren bir filtre devresi elde edilmi ş olur. B ÖLÜM 7
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
75 ANALOG ELEKTRON İ K - II Kaplan Ş ekil-14.1 İ kinci Dereceden Yüksek Geçiren Aktif Filtre Devresi Ş ekil-14.2’de Yüksek geçiren aktif filtre devresinin frekans karakteristi ğ i görülmektedir. Ş ekil dikkatlice incelenirse; dü ş ük frekanslarda ç ı k ı ş i ş aretinin belirli bir e ğ imle zay ı flad ı ğ ı görülmektedir. Yapaca ğ ı n ı z deney sonucunda benzer sonuçlar elde ederek yüksek geçiren aktif filtre devresinin frekans karakteristi ğ ini sizde çizeceksiniz. Ş ekil-14.2 Yüksek Geçiren Aktif Filtrenin Frekans Tepkisi DENEY İ N YAPILI Ş I: Ş ekil-14.1'de verilen yüksek geçiren filtre devresini deney seti üzerine kurunuz. Besleme gerilimlerini uygulay ı n ı z.
Background image of page 2
76 ANALOG ELEKTRON İ K - II Kaplan İş aret üretecinin ç ı k ı ş genli ğ ini 1Vp-p sinüsoydal i ş aret verecek ş ekilde ayarlay ı n ı z. Ç ı k ı ş frekans ı n ı ise tablo-14.1'de görülen ilk de ğ ere ayarlay ı n ı z (250Hz) ve yüksek geçiren filtre devresinin giri ş ine uygulay ı n ı z. Ç
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 11

Yüksek Geçiren...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online