Opamp - İ stanbul Teknik Üniversitesi IEEE Ö ğ renci Kolu Adres İ TÜ Ayaza ğ a Yerle ş kesi Elektrik/Elektronik Fakültesi Telefon 90(212

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: İ stanbul Teknik Üniversitesi IEEE Ö ğ renci Kolu Adres: İ TÜ Ayaza ğ a Yerle ş kesi - Elektrik/Elektronik Fakültesi Telefon : +90 (212) 285 36 80 - E-posta: [email protected] OpAmp OpAmp kelime anlamı olarak i ş lemsel kuvvetlendirici demektir. ( İş lemsel Kuvvetlendirici = Operational Amplifier) OpAmp Genel olarak kar ş ıla ş tırma, yükseltme, osilatör, filtreleme, gerilim izleme … vs. uygulamalarında kullanılırlar. Mimarisine baktı ğ ımızda, i ş lemsel kuvvetlendirici bir tümdevredir ve içinde birçok transistor, direnç ve az sayıda kapasite bulundurur. LM741 OpAmp ş emati ğ i Giri ş empedansı sonsuza yakın, çıkı ş empedansı da sıfıra yakındır. Bu da demek oluyor ki teorik olarak giri ş ten akım çekmez, çıkı ş a maksimum akım verir. Genel OpAmp gösterimi I p = evirmeyen giri ş (+) akımı I n = eviren giri ş (-) akımı V p = evirmeyen giri ş (+) gerilimi V n = eviren giri ş (-) gerilimi V o = çıkı ş gerilimi V ss = pozitif besleme gerilimi -V ss = negatif besleme gerilimi İş lemsel kuvvetlendiricinin çalı ş abilir hale gelmesi için beslemek gerekir. Kapasite veya direnç gibi direkt...
View Full Document

This note was uploaded on 11/23/2009 for the course MAK mak411 taught by Professor Erinceren during the Spring '09 term at University of Economics and Technology.

Page1 / 3

Opamp - İ stanbul Teknik Üniversitesi IEEE Ö ğ renci Kolu Adres İ TÜ Ayaza ğ a Yerle ş kesi Elektrik/Elektronik Fakültesi Telefon 90(212

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online