{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

opampdeneyi - 40 YT-EHM EDT Laboraruar DENEY NO 8 LEMSEL...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
YTÜ-EHM EDT Laboraruar ı 40 DENEY NO: 8 İŞ LEMSEL KUVVETLEND İ R İ C İ VE UYGULAMALARI Deneyin Amac ı : İş lemsel kuvvetlendirici eleman ı n ı tan ı tmak ve bu eleman ı kullanarak çe ş itli uygulamalar yapmakt ı r. Genel Bilgiler: İş lemsel kuvvetlendirici yani opamp, analog devrelerde çe ş itli matematiksel i ş lemleri gerçekle ş tirmek amac ı ile kullan ı l ı r. Bu deneyde çarpma, toplama, integral alma gibi matematiksel i ş lemler incelenecektir. İş lemsel kuvvetlendiriciler, çe ş itli ölçü ve kontrol sistemlerindeki regülatör, osilatör, logaritmik kuvvetlendirici, tepe dedektörü ve gerilim kar ş ı la ş t ı r ı c ı s ı gibi devrelerde de kullan ı lmaktad ı r. İş lemsel kuvvetlendiricinin gerilim kazanc ı çok yüksek olup farkl ı de ğ erde olabilir. Tiplerine ba ğ l ı olarak on binden, bir milyon aras ı d ı r, fakat daha çok kazançl ı olanlar ı da bulunabilir. Giri ş dirençleri oldukça büyüktür: 1 0 3 ile 1 0 1 5 Ohm aras ı ndad ı r. Ç ı k ı ş dirençleri ise çok küçük olup 1 ile 1 000 Ohm aras ı ndad ı r. Frekans s ı n ı rlar ı DC’den ba ş lay ı p, GHZ mertebelerine kadar ç ı kmaktad ı r. İş lemsel yükseltecin içinde yakla ş ı k 30 adet transistor, 1 0 adet direnç ve birkaç adet diyot bulunur. Yap ı s ı yar ı iletken entegre ş eklinde olup hacimleri küçük ve maliyetleri oldukça ş üktür. Güç sarfiyatlar ı az olup, kararl ı olduklar ı için oldukça karma ş ı k sistemlerde çok say ı da kullan ı labilirler. / 1 / İ deal i ş lemsel kuvvetlendirici : i p = 0 , i n = 0 , v p = v n ( 1 ) İş lemsel yükseltecin iki giri ş ve bir ç ı k ı ş ucu vard ı r. Besleme kayna ğ ı genellikle simetrik olup, buralara +V ve –V gerilimleri uygulan ı r. v n v p v o a) İş lemsel kuvvetlendiricinin devre sembolü b) İş lemsel kuvvetlendiricinin ba ğ ı ml ı gerilim kayna ğ ı ve dirençlerden olu ş mu ş küçük i ş aret e ş de ğ eri v n (t) v p (t) R i →∞ R o 0 v o (t) Ref A(v p -v n ) Ş ekil 1 : İş lemsel kuvvetlendiricinin sembolü ve küçük i ş aret e ş de ğ er ve fiziksel ş emas ı Ref c) LM74 1 İş lemsel yükseltecin fiziksel ba ğ lant ı lar ı v n v o Ref v p
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
YTÜ-EHM EDT Laboraruar ı 4 1 OPAMP Uygulamalar ı : Gerilim Takipçisi (Voltage follower, Buffer): İş lemsel kuvvetlendiricinin sonsuza yakla ş an giri ş direnci ve s ı f ı ra yakla ş an ç ı k ı ş direnci sayesinde Ş ekil 2’deki devre yard ı m ı yla gerilim takipçisi devresi gerçekle ş tirilir. Ş ekil 2: Gerilim takipçisi Gerilim takipçisinde: 1 ) ( ) ( = = = i o V i o V V H t v t v Gerilim takipçisinin giri ş direnci çok büyük oldu ğ u için kendisinden önceki devreyi yüklemez. Ç ı k ı ş direnci çok küçük oldu ğ undan, kendisinden sonraki devre için ideal gerilim kayna ğ ı gibi davran ı r. Kazanc ı da birdir. Bu özelliklerinden dolay ı buna izolasyon amplifikatörü veya buffer ad ı da verilir.
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 10

opampdeneyi - 40 YT-EHM EDT Laboraruar DENEY NO 8 LEMSEL...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online