rs232itü2 - İ TÜ Bilgisayar...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: İ TÜ Bilgisayar Mühendisli ğ i Bölümü, BLG433-Bilgisayar Haberle ş mesi ders notlar ı , Dr. Sema Oktu ğ 1 Bölüm 2 : ANAHTARLAMA : DEVRE ANAHTARLAMA. MESAJ ANAHTARLAMA. PAKET ANAHTARLAMA. Türkçe ( İ ngilizce) kar ş ı l ı klar Devre Anahtarlama (circuit switching) Mesaj Anahtarlama (message switching) Paket Anahtarlama (packet switching) Sakla-ve-gönder (store-and-forward) Çerçeve (frame) Ek yük (overhead) Sanal devre (virtual circuit) Bölüm Hedefi Bu bölümü bitirdi ğ inizde • Anahtarlama nedir? • Devre anahtarlama • Mesaj anahtarlama • Paket nedir? • Genel çerçeve yap ı s ı • Ek yük • Paket anahtarlama • Paket anahtarlamada kaynaklar ı niçin daha verimli kullan ı r ı z • Sanal devreleri ö ğ renmi ş olacaks ı n ı z. Haberle ş mede amaç verinin bir noktadan, haberle ş mek istenen di ğ er noktaya aktar ı lmas ı d ı r. Ne yaz ı k ki, bu iki nokta aras ı nda do ğ rudan bir hat bulunmas ı pratik olarak çok masrafl ı ya da imkans ı zd ı r. Bu nedenle, veri anahtar ad ı verilen ba ğ lant ı noktalar ı nda bir hattan di ğ erine aktar ı larak uçtan uca iletilir. Anahtarlar ilk telefon hatlar ı ndan günümüze kadar, haberle ş me sistemlerinin vazgeçilmez elemanlar ı olmu ş lard ı r. Anahtarlar ı n yap ı lar ı n ı daha sonraki bölümlerde inceleyece ğ iz. Bu bölümde anahtarlama teknikleri üzerinde duraca ğ ı z. 2.1 Devre Anahtarlama Devre anahtarlamada haberle ş ecek iki uç dü ğ üm aras ı nda bir yol (devre) kurulur. Ba ğ lant ı boyunca belirlenen yol kurulu kal ı r ve veri aktar ı m ı bu yol üzerinden gerçeklenir. Devre anahtarlamal ı veri aktar ı m ı nda iki a ş ama vard ı r : 1) Devrenin kurulmas ı . Bu a ş amada ilgili uç dü ğ ümler aras ı nda özel sinyalle ş me mesajlar ı kullan ı larak bir yol kurulur. 2) Veri aktar ı m ı n ı n ba ş lat ı lmas ı . İ TÜ Bilgisayar Mühendisli ğ i Bölümü, BLG433-Bilgisayar Haberle ş mesi ders notlar ı , Dr. Sema Oktu ğ 2 Ş ekil 2.1 Devre anahtarlama Birinci a ş amada uç dü ğ ümler aras ı nda bir yol kurulamazsa ba ğ lant ı gerçeklenemez. Ba ğ lant ı iki uç dü ğ ümden biri taraf ı ndan kopar ı labilir (bitirilebilir). Telefon ş ebekesi bu anahtarlama tipinin en güzel örne ğ idir. Zamana duyarl ı gerçek zaman uygulamalar ı için devre anahtarlama en uygun ortam ı olu ş turur. Daha önceden kurulmu ş devre üzerinden yarat ı lan trafik bekletilmeden aktar ı l ı r....
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 7

rs232itü2 - İ TÜ Bilgisayar...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online