rs232itü - İ TÜ Bilgisayar...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: İ TÜ Bilgisayar Mühendisli ğ i Bölümü, BLG433-Bilgisayar Haberle ş mesi ders notlar ı , Dr. Sema Oktu ğ 1 Bölüm 1: VER İ İ LET İ M ORTAMLARI. VER İ İ LET İ M İ . ASENKRON İ LET İ M (RS232) Türkçe ( İ ngilizce) kar ş ı l ı klar Bantgeni ş li ğ i (bandwidth) Say ı sal (digital) Sal ı n ı m (oscilation) Microdalga (microwave) K ı z ı lötesi (infrared) Bükümlü Tel Çifti (twisted pair) E ş eksenel (coaxial) Kar ı ş ma (crosstalk, interference) Optik Lifler (optical fibers) Alg ı lay ı c ı (detector) Dalgaboyu (wavelength) Tek-modlu (single mode) Çok-modlu (multi mode) Telsiz haberle ş me (wireless communication) Transponder (uydu al ı c ı s ı-vericisi) Gecikme (latency) Baud miktar ı (baud rate) Ço ğ ullama (multiplexing) Çift yönlü (full duplex ya da duplex) Yar ı çift yönlü (half duplex), Tek yönlü (simplex) Frekans bölümlü ço ğ ullama (frequency division multiplexing) Dalgaboyu bölümlü ço ğ ullama (wavelength division multiplexing) Zaman bölümlü ço ğ ullama (time division multiplexing) Kodlay ı c ı-kodçözücü (codec) E ş zamans ı z (asynchronous) Bölüm Hedefi Bu bölümü bitirdi ğ inizde • Veri iletim ortamlar ı n ı (bak ı r teller, optik lifler, radyo dalgalar ı , haberle ş me uydular ı , mikrodalga ve k ı z ı lötesi dalgalar) • Bir sinyal üzerinden aktar ı labilecek veri miktar ı n ı • Say ı sal verinin analog sinyal üzerinden aktar ı m ı n ı • Baud miktar ı nedir? • Ço ğ ullama tekniklerini • E ş zamans ı z haberle ş me nedir? ö ğ renmi ş olacaks ı n ı z. 1.1 Veri İ letimi İ çin Kullan ı lan Ortamlar Veri iletimi için pek çok ortam kullan ı l ı r. Bu ortamlar ı , bak ı r tel, cam lifler, hava olarak s ı ralayabiliriz. Bak ı r teller kulland ı ğ ı m ı zda veri elektrik ak ı m ı kullanarak, cam lifler İ TÜ Bilgisayar Mühendisli ğ i Bölümü, BLG433-Bilgisayar Haberle ş mesi ders notlar ı , Dr. Sema Oktu ğ 2 üzerinde ı ş ı k yard ı m ı ile, hava da ise radio dalgalar ı , mikrodalga ya da k ı z ı lötesi ı ş ı nlar ile aktar ı l ı r. Do ğ al olarak, her ortamda o ortam ı n özelliklerine uygun bir kodlama yap ı lmas ı gerekir. LF-low frequency (dü ş ük frekans) MF-medium frequency (orta frekans) HF-high frequency (yüksek frekans) VHF-very high frequency (çok yüksek frekans) UHF-ultra high frequency (ultra yüksek frekans) SHF-super high frequency (super yüksek frekans) EHF-extremely high frequency (a ş ı r ı yüksek frekans) THF-tremendously high frequency (muazzam yüksek frekans) Ş ekil 1.1 Elektromanyetik spectrum ve haberle ş mede kullan ı m ı [1]’den al ı nm ı ş t ı r Bo ş lukta tüm elektromanyetik dalgalar, frekanslar ı nda ba ğ ı ms ı z olarak, ayn ı h ı zda ilerler....
View Full Document

This note was uploaded on 11/23/2009 for the course MAK mak411 taught by Professor Erinceren during the Spring '09 term at University of Economics and Technology.

Page1 / 11

rs232itü - İ TÜ Bilgisayar...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online